Strona główna

  Zagadnienia oólne

  Baza EKO-TECH

  Linki

  Kontakt


IBMER
WIRZ
IGR

1. Definicja rolnictwa ekologicznego 

Według Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM, 2003) rolnictwo ekologiczne jest zbiorem różnych szczegółowych koncepcji gospodarowania rolniczego, zgodnych z wymaganiami gleby, roślin i zwierząt. Nadrzędnym celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja żywności wysokiej jakości przy równoczesnym zachowaniu w jak największym stopniu równowagi biologicznej w środowisku przyrodniczym. Źródło [PTRiL,R. Adamowicz, nr10/2003,s.17].

2. Mechanizacja rolniczej produkcji ekologicznej

W Polsce, w powszechnym odczuciu, rolnictwo ekologiczne jest błędnie traktowane jako prymitywny sposób gospodarowania, zachowujący dotychczasową strukturę agralną i zacofaną infrastrukturę techniczną obszarów wiejskich. Faktycznie rolnictwo ekologiczne jest zdecydowanie trudniejsze od tradycyjnego sposobu gospodarowania, wymaga lepszego przygotowania zawodowego rolnika, dobrego wyposażenia gospodarstw w sprzęt techniczny i dobrej organizacji produkcji.                                                     Więcej -->

3. Rolnictwo ekologiczne a zrównoważone

Zasady rolnictwa ekologicznego są ściśle powiązane z zasadami rolnictwa zrównoważonego. Obydwa systemy gospodarowania uwzględniają w swych zasadach postępowania zarówno aspekty przyrodnicze jak i ekonomiczne. W obydwu przypadkach ochrona środowiska, rozwijanie różnorodności biologicznej oraz efektywne zużycie zasobów nieodnawialnych stanowią podstawę owych systemów. Ważnym zagadnieniem jest także zabezpieczenie dostaw żywności charakteryzującej się wysoką jakością, a także aspekty socjalne, a więc dążenie do poprawy poziomu życia rolników poprzez zapewnienie dochodów pozwalających na godny standard życia w społeczności wiejskiej. Różnice pomiędzy rolnictwem zrównoważonym a ekologicznym polegają na wielkości skali, jakie obejmują te systemy. Rolnictwo zrównoważone obejmuje w swych zasadach rolnictwo jako całość, jako jeden "organizm", którego działania powinny być spójne. Rolnicy traktowani są w tym przypadku jako jedna wspólna społeczność wiejska. Cały system związany z produkcją żywności nie ogranicza się jedynie do gospodarstw, od których rozpoczyna się cała produkcja, lecz pociąga za sobą wzajemne oddziaływanie pomiędzy jednostkami i instytucjami, uwzględniając: rolników, naukowców, dostawców, pracowników, związki zawodowe, kupców oraz konsumentów.

W rolnictwie ekologicznym wszystkie zasady gospodarowania odnoszą się głównie do sposobu postępowania w obrębie gospodarstwa, które pojmowane jest jako trwały agrosystem ekologiczny stanowiący "organiczną" całość - jednostkę bilansu ekologicznego i ekonomicznego. Rolnik sam realizuje zasady rolnictwa ekologicznego , co jest także doskonałą metodą edukacji ekologicznej społeczeństwa. Zasady dotyczące stosowania nawozów odróżniają rolnictwo ekologiczne od zrównoważonego. W gospodarstwach ekologicznych podstawowe nawozy oraz pasza dla zwierząt powinny być wytwarzane w gospodarstwie lub otrzymywane z innych gospodarstw ekologicznych. Do nawozów tych możemy zaliczyć: komposty, obornik, gnojówkę i wodę gnojową oraz nawozy zielone. Nawozy mineralne są nawozami uzupełniającymi. Każdy zakup nawozów powinien być odnotowany w księdze gospodarstwa wraz z podaniem źródła zakupu. W rolnictwie ekologicznym niedozwolone są także produkowane przemysłowo nawozy organiczne (w tym tzw. biohumus) oraz nawozy organiczno-mineralne. Elementem odróżniającym rolnictwo ekologiczne od zrównoważonego jest również warunek certyfikacji gospodarstw ekologicznych oraz produkowanej przez nie żywności. Źródło [PTRiL,R. Adamowicz, nr10/2003,s.17].

4. Baza EKO-TECH 

          Baza EKO-TECH

          Kody do bazy EKO-TECH

5. Akty prawne 

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o rolnictwie ekologicznym
    (11.05.2004 - plik .pdf 293 Kb)

  • Skonsolidowany tekst rozporządzenia rady nr 2092/91 EWG z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych - (Dz. U. L 198, 22.7.1991, s. 1 z późn. zm.)
    (08.03.2004 - plik .pdf 865 kb)

  •  Rozporządzenie komisji (EWG) nr 94/92  z dnia 14 stycznia 1992 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych - (Dz. U. L 011, 17/01/1992 s. 0014-0015 z późn. zm.)
    (27.01.2004 - plik .pdf 131 kb)   


[Za REGIONALNYM CENTRUM DORADZTWA ROZWOJU ROLNICTWA i OBSZARÓW WIEJSKICH we WROCŁAWIU]