02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Dyrekcja
Centrala w Warszawie
Odział w Poznaniu
IBMER - Kłudzienko
IBMER - GCB Tylicz
Publikacje
i monografie
Inne informacje
IBMER - PCB Gdańsk
 
 
 Kontakt   IBMER • GCB Tylicz • Publikacje i monografie 

IBMER - GCB Tylicz

Publikacje i monografie

1. Problemy Inżynierii Rolniczej. Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w quasi technicznych instalacjach ze
    złożami gruntowo-roślinnymi na podstawie ośmioletnich badań w górskim gospodarstwie agroturystycznym. Jucherski A. 2006, Nr 3
2. Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna. Zintegrowany system oczyszczania ścieków bytowych wg IBMER - GCB w Tyliczu - przykład
    skutecznej technologii w specyfice wiejskiej zabudowy rozproszonej, w szczególności w rejonach górzystych kraju.
     Jucherski A. 2006, Nr 9-10
3. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. Wpływ pory roku
    na niezawodność technologiczną wielostopniowej, gruntowo-roślinnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
    Krzanowski S., Jucherski A., Wałęga A. 2005, Nr 1
4. W monografii: "Rola infrastruktury i techniki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa". Wydawnictwo IBMER Technika rolnicza
    na użytkach zielonych w górskich gospodarstwach ekologicznych.
    Wymagania i potrzeby. Jucherski A., Król K., Walczowski A. 2005, 127-138
5. Ed.: Rural areas and development, Agricultural engineering in the ecological mountain farms. In: Paper at Conference
    "Rural development capacity in Carpathian Europe". Jucherski A.
     Golka W., Eymontt A. 2005, Vol 3, p.p. 167-165
6. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Zdecentralizowane systemy oczyszczania ścieków bytowych w wiejskiej zabudowie
    rozproszonej według koncepcji IBMER - GCB w Tyliczu. Jucherski A. 2005, Nr 4 (407) 2005, str. 191-196
7. Materiały na XI Międzynarodową Konferencję Naukową.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem
    ochrony środowiska i standardów UE" Warszawa 27-28 września 2005 r Efekty ekonomiczne
     górskiego rodzinnego gospodarstwa rolniczego zlokalizowanego
     w Beskidzie Sądeckim w trakcie technologicznej
     adaptacji do wymogów rynku mlecznego. Jucherski A., Król K. i Walczowski A. 2005, str. 145-151
8. Inżynieria Rolnicza. Oczyszczanie ścieków w wiejskiej zabudowie rozproszonej wg koncepcji IBMER.
     Jucherski A. 2004, Nr 1 (56) 2004, s. 137-146
9. Inżynieria Rolnicza. Wpływ wstępnego złoża zraszanego na efektywność górskiej zagrodowej oczyszczalni ścieków.
    Jucherski A. 2003, Nr 3/2003, s. 251-260
10. Problemy Inżynierii Rolniczej. Udział biomasy roślinnej w usuwaniu azotu i fosforu ze ścieków oczyszczonych w stokowych
      gruntowo-trawiastych złożach filtracyjnych. Jucherski A. 2003, Nr 2 (40), s. 45-50
11. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej. Oczyszczalnie ścieków na terenach górzystych - wyjaśnienia do artykułu polemicznego
      "Przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem drenażu rozsączającego".
     Jucherski A., Walczowski A. 2002, Nr 8/2002, str. 10-11
12. Technika Rolnicza. Quasi naturalne, zagrodowe instalacje do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych typu IBMER - Tylicz.
      Jucherski A., Walczowski A. 2002, Nr 4, str. 26-29
13. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Infrastruktura kanalizacyjna w górzystych rejonach rolniczych. Jucherski A.,
      Walczowski A. 2002, Nr 1/2002, str. 24-28
14. Problemy Inżynierii Rolniczej. Doczyszczanie ścieków z oczyszczalni zagrodowych w glebie poprzez stosowanie płytkich
      układów rozsączających. Wyniki badań na terenach górzystych. Jucherski A. 2002, Nr 4 (34) str.43-50
15. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nowa koncepcja oczyszczania ścieków w górach - Zagrodowa oczyszczalnia ze stokowym
      złożem darniowo-glebowym w Krynicy-Słotwinach. Jucherski A. 2002, Nr 3 (33), str. 59-66
16. Artykuł na konf. AR Kraków, Inżynieria Rolnicza. Badania wielostopniowej, zagrodowej, gruntowo-roślinnej oczyszczalni
      ścieków w Muszynce. Jucherski A. 2001, Nr 8/2001 str. 239-250;
17. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Drenaże rozsączające. Oczyszczanie, czy odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gleby?
      Jucherski A., Walczowski A. 2001, Nr 3 (390), str. 131-132;
18. Wiadomości Melioracjne i Łąkarskie Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w zagrodach górskich.
      Jucherski A., Walczowski A. 2001, t. XLIV, nr 2, s. 75÷78;
19. Wyd. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi (CEEW) - Krosno. Osiągnięcia IBMER Krynica w rozwoju
      technologii oczyszczania ścieków w zagrodowych oczyszczalniach gruntowo i glebowo-roślinnych na terenach górzystych.
     X Ogólnopolskie Forum Ekologia Wsi, Solina - Jawor, 16÷18.10.2000 r., Jucherski A., Walczowski A. 2000, str. 81÷86;
20. Poradnik. Wyd. MODR - Zgłobice, SITR-NOT Oddz. Tarnów. Sanitacja wsi - przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków.
      Oczyszczanie ścieków w zagrodowych instalacjach gruntowo-roślinnych na terenach rolniczych Polski Południowej.,
     Jucherski A., Walczowski A. 2000, str. 32
21. Wyd. książkowe. IBMER Warszawa. Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych w zagrodowych oczyszczalniach
      gruntowo-glebowo-roślinnych na terenach górzystych. Jucherski A., Walczowski A. 2000, str. 36;
22. Zeszyty Naukowe AR Kraków. Skuteczność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach
      gruntowych i glebowo-roślinnych w rejonach górzystych., Jucherski A. 2000, Nr 365, str. 371÷380
23. Problemy Inżynierii Rolniczej. Stokowe złoże glebowo-wierzbowe do doczyszczania ścieków
      bytowo-gospodarczych w zagrodowych oczyszczalniach a terenach górzystych. Jucherski A. 2000 , Nr 2 (28), str. 81÷88;
24. Prace Naukowe IBMER Wpływ wybranych czynników technicznych na skuteczność oczyszczania ścieków
      bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach roślinno-gruntowo-glebowych w rejonach górzystych. Praca doktorska (Skrót).,
     Jucherski A. 2000, Nr 1, str. 38÷84;
25. Praca doktorska. IBMER Warszawa.- Tylicz. Wpływ wybranych czynników technicznych na skuteczność oczyszczania ścieków
      bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach roślinno-gruntowo-glebowych w rejonach górzystych;
     Jucherski A. 2000, str. 216 (maszynopis)
26. W : Szpindor A., Wierzbicki K., Obarska-Pempkowiak H. (red.) Gruntowo-roślinne oczyszczalnie ścieków. Wyd. IBMER Warszawa.
      Doświadczenia IBMER - Zakładu w Krynicy w badaniu i upowszechnianiu indywidualnych
     oczyszczalni gruntowo-roślinnych na terenach górskich. Jucherski A. 1999, s. 51-59
27. Materiały na V Konf. Naukową Infrastruktura Techniczna Wsi Ku Integracji Europejskiej, AR Kraków, Szczucin Efektywność
      gruntowo-roślinnych systemów oczyszczania ścieków w górskich gospodarstwach rolnych w okresie
     jesienno-zimowym. Jucherski A., 1998, s.87-95
28. Materiały na kurs pt.: Systemy Projektowania, Budowy i Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków na Złożach Gruntowo-Trzcinowych"
      Krynica-Sopot 1997. IBMER Warszawa Dotychczasowe doświadczenia IBMER z eksploatacji
     modelowych oczyszczalni gruntowo-roślinnych na terenach górskich. Jucherski A. 1997, s. 18;
29. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1997. Wybrane problemy gospodarki ściekowej w górskich
      gospodarstwach rolnych. Jucherski A. 1997, z. 445: 195-204;
30. Materiały na V Sympozjum Inżynieria Systemów Bioagrotechnicznych, Politechnika Warszawska, Płock.
      Oczyszczalnie hydrobotaniczne w górskich rejonach rolniczych. Jucherski A., 1997, z. 5, s. 151-156.
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER