02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Kontakt
Centrala w Warszawie
 
ZPTI
Publikacje
i monografie
Inne informacje
 
 
 Kontakt • Centrala w Warszawie   ZPTI • Inne informacje 

ZPTI

Inne informacje o zakładzie

Członkowstwo z wyboru w organizacjach naukowych i komitetach
redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu światowym:
 
Lp. Nazwisko i Imię Nazwa organizacji/
Nazwa czasopisma
Rodzaj organizacji *) Rok wyboru
1 Jan Pawlak Club of Bologna M 1995
2 Jan Pawlak Czasopismo AMA (Japonia) M 2001
3 Jan Pawlak Rivista di Ingegneria Agraria (Włochy) M 2003
*) (M-międzynarodowa organizacja naukowa, N-Polska Akademia Nauk, U-Polska Akademia Umiejętności i inne)
Udział w międzynarodowych programach naukowych zrealizowanych lub realizowanych z udziałem
jednostki lub z udziałem pracowników jednostki, dla których jest ona podstawowym miejscem pracy:
 
Lp. Nazwa Rodzaj projektu
(np. 6PR, EOG, SPO)
Symbol Numer ewidencyjny Data rozpoczęcia
/data zakończenia
Uczestnik/ koordynator
1 Pilotażowe wdrożenie RDW i budowa narzędzi do zarządzania zlewnią NMF+EOG NMF-WODA PL0014 1.04.2007
31.12.2008
ZPTI-IBMER
dr J. Brzozowski
2 Modelowanie energetycznego wykorzystania biomasy NMF+EOG NMF-WODA PL0073 1.03.2007
30.09.2010
ZPTI-IBMER
doc. dr A.Grzybek
Konsorcja naukowe:
 
Lp. Nazwa konsorcjum naukowego Zakres działania konsorcjum Wykaz jednostek wchodzących w skład konsorcjum
1 WIRZ Wirtualny Instytut Rolnictwa Zrównoważonego Międzynarodowy w zakresie rolnictwa zrównoważonego zwłaszcza w rejonie morza Bałtyckiego koordynator IBMER
Bioforsk Norwegia,
Polska; IMUZ, IUNG,
CBK PAN, IGIK, IOR, GEOSYSTEMS POLSKA, SITR, IHAR, MODR
Organizacja konferencji naukowych:
 
Lp. Nazwa konferencji międzynarodowej
/krajowej zorganizowanej przez jednostkę
Miejsce Data Liczba uczestników
1 Konferencja Naukowo-Techniczna pt." Rola infrastruktury i techniki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa" Kielce marzec 2007 70
Zrealizowane lub realizowane projekty badawcze, projekty celowe, projekty rozwojowe:
 
Lp. Wykaz rozliczonych projektów badawczych/celowych/rozwojowych Symbol / nr ewidencyjny Data rozpoczęcia
/data zakończenia
1 Możliwości adaptacji obiektów cukrowniczych pod potrzeby produkcji biopaliw - ekspertyza PZ/ZPTI/120/06 20.08.06
31.10.06
2 Opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjno-ekonomicznych dla rolnictwa ekologicznego St-2EKOLOGIA
02.06.07
2.01.2007
15.12.2007
3 Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt - upowszechnianie wyników badań wśród rolników woj. wielkopolskiego FAPA Wielkopolska-E
ZPTI-2007
2007.01.15
2008.02.28
4 Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt - upowszechnianie wyników badań wśród rolników woj. kujawsko-pomorskiego FAPA Kujawy-E
ZPTI-2007
2007.01.15
2008.02.28
5 Zasady ekologicznego prowadzenia upraw i chowu zwierząt - upowszechnianie wyników badań wśród rolników woj. podlaskiego FAPA Podlaskie-E
ZPTI-2007
2007.01.15
2008.02.28
Wykaz nagród lub wyróżnień międzynarodowych / krajowych za działalność naukową /
za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R:
 
Lp. Nazwisko i imię osoby nagrodzonej Nazwa nagrody/ wyróżnienia Data Miejsce
1 Wiesław Golka Złoty Kłos (nagroda SITR) 12.XII.2006 NOT-Warszawa
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER