02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Kontakt
Centrala w Warszawie
 
ZPTI
Publikacje
i monografie
Inne informacje
 
 
 Kontakt • Centrala w Warszawie   ZPTI • Publikacje i monografie 

ZPTI

Publikacje i monografie

1. Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria Sekcja Ekonomiczna. "Możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii
    w wiejskich obszarach problemowych". Jan Pawlak 2004, Vol. XLIII.1, 157-163
2. Problemy Inżynierii Rolniczej. Usługi mechanizacyjne w rolnictwie polskim. Jan Pawlak. 2005, Nr 3, 23-30
3. Problemy Inżynierii Rolniczej. Wykorzystanie ciągników i maszyn samojezdnych w rolnictwie polskim.
    Jan Pawlak. 2005, Nr 4(50), 51-56
4. Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna. Mechanizacja rolnictwa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej.
    Jan Pawlak. 2005, nr 12, 2-3, 27
5. Problemy Inżynierii Rolniczej. Usługi mechanizacyjne a rolnictwo zrównoważone. Jan Pawlak. 2006, Nr 1(51), 21-28
6. Roczniki Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Rynek maszyn rolniczych po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
    Pawlak J. 2006. Jan Pawlak. 2006, Zeszyt 508, 137-144
7. Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna. Ceny środków mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 2004-2005.
    Jan Pawlak. 2006, nr 3, 2-3
8. Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna. Pawlak J. Usługi maszynowe a efektywność nakładów na mechanizację rolnictwa.
    Jan Pawlak 2006, nr 5, 6-7
9. Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna. Kombajny zbożowe w rolnictwie polskim na tle krajów Unii Europejskiej.
    Jan Pawlak. 2006, nr 7, 2-3
10. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Rynek maszyn rolniczych w Polsce w latach 2003-2005.
     Jan Pawlak. 2006, Tom VIII, Zeszyt 2, 158-161
11. Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna. Wejście Polski do Unii Europejskiej a sytuacja na rynku maszyn rolniczych.
     Jan Pawlak. 2006, nr 9-10, 2-4
12. Problemy Inżynierii Rolniczej. Obsada stada krów a wyposażenie w dojarki mechaniczne. Jan Pawlak. 2006, nr 3, 53-60
13. Problemy Inżynierii Rolniczej. Ekologiczna modernizacja gospodarstwa rolniczego. Jan Pawlak. 2006, nr 3, 109-110
14. Wieś Jutra Rynek maszyn rolniczych w Polsce. Jan Pawlak. 2006, nr 8/9 (97/98), 37-38
15. Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna. Tematyka XVI Światowego Kongresu CIGR. Jan Pawlak. 2006, nr 12, 8
16. Problemy Inżynierii Rolniczej. Perspektywy zastosowania głowicy stereowizyjnej w rolnictwie zrównoważonym do badania
      powierzchni owoców. Marek Hryniewicz. 2006, nr 1 119-125
17. Problemy Inżynierii Rolniczej. Ocena dostosowania wybranych rozsiewaczy nawozów mineralnych do wymagań
    normy środowiskowej. Aleksander Muzalewski. 2006, nr 2(52) 37-44
18. Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna. Kredytowanie zespołów i usług maszynowych. Aleksander Muzalewski. 2006 nr 1 11-13
19. Problemy Inżynierii Rolniczej. Postęp technologiczny w rozwojowych gospodarstwach rolniczych.
     Zdzisław Wójcicki. 2006 nr 3(33) 4-20
20. Problemy Inżynierii Rolniczej. Technologiczna metoda oceny ekologicznej gospodarstw rolniczych.
     Zdzisław Wójcicki. Wiesław Golka. 2006 nr 1 s. 10-21
21. Problemy Inżynierii Rolniczej. Efektywność energetyczna produkcji rolniczej w Polsce. Zdzisław Wójcicki. 2006 nr 4 5-17
22. Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna. Analiza energochłonności produkcji rolniczej. Zdzisław Wójcicki. 2006 nr 1 18-24
23. Wieś Jutra. Poszanowanie energii i środowiska obszarów wiejskich. Zdzisław Wójcicki. 2006 nr 1 40-42
24. Wieś Jutra. Infrastruktura rolniczych gospodarstw ekologicznych. Zdzisław Wójcicki. 2006 nr 5 16-20
25. Wieś Jutra. Technologiczna modernizacja rolniczego gospodarstwa ekologicznego. Zdzisław Wójcicki. 2006 nr 4 57-62
26. Inżynieria Rolnicza. Poszanowanie energii i środowiska na obszarach wiejskich.
     Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Zdzisław Wójcicki. nr 2/1 s. 32-49 Kraków
27. Problemy Rolnictwa Światowego. Postęp technologiczny i energochłonność produkcji rolniczej w Polsce.
     Zdzisław Wójcicki. tom XV wydawnictwo SGGW Warszawa
28. Problemy Inżynierii Rolniczej. Oczyszczanie przydomowe a zagrożenie środowiska wodnego.
     Andrzej Eymontt. Błażej Rogulski. 2006 nr 2(52) 107-116
29. Polska Energetyka Słoneczna. Uwarunkowania wykorzystania kolektorów słonecznych w rolnictwie.
     Jan Pabis. Nr 3-4
30. Energetyka. Zasoby krajowe biopaliw stałych i możliwości ich wykorzystania w aspekcie
     technicznym, organizacyjnym i ekologicznym. Grzybek A. 2006 z. IX, s. 8-11
31. Eksploatacja i Niezawodność, Uwarunkowania rozwoju produkcji biopaliw dla transportu. Grzybek A. 2006 1, 10-14
32. Problemy Inżynierii Rolniczej. Wpływ upraw wybranych roślin na środowisko. Grzybek A. 2006 2(52), 81-88
33. Prace Naukowo-Badawcze IBMER. Energetyczne wykorzystanie biomasy w gminach wiejskich. Grzybek A. 2006, 1
34. Zeszyty Problemowe PNR. Wpływ powierzchni odkładnicy na energochłonność orki w zmiennych warunkach
     eksploatacyjnych St. Ptaszyński Z. Kogut. 2006 nr 508 s. 65-75
35. Problemy Inżynierii Rolniczej. Przegląd metod modelowania presji rolnictwa na stan wód powierzchniowych.
     Jan Brzozowski. 2006/1
36. Problemy Inżynierii Rolniczej. Udział energii z zasobów odnawialnych w gospodarce narodowej i w rolnictwie.
     J. Pawlak. 2007 1(55) cz. I, s. 87-94
37. Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB. Rynek maszyn rolniczych. Rynek srodków produkcji i usług dla rolnictwa.
     Stan i perspektywy. J. Pawlak. 2007 nr 31 s. 15-17
38. Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB. Rynek energii. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa.
     Stan i perspektywy. J. Pawlak. 2007 nr 31 s. 28-30
39. Problemy Inżynierii Rolniczej. Poszanowanie energii i środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
     J. Pawlak. 2007 nr 1(55) cz. II s. 171-172
40. Zagroda. Rola informacji. Bezbłędne zakupy. J. Pawlak. 2007 nr 1(36) s. 14
41. Zagroda. Koszty produkcji. Nośniki energii. J. Pawlak. 2007 nr 2(37) s.10
42. Problemy Inżynierii Rolniczej. Rozwój rolnictwa zrównoważonego i precyzyjnego.
     Z. Wójcicki. 2007 nr 1(55) cz. II
43. Problemy Inżynierii Rolniczej. Energia odnawialna, biopaliwa i ekologia. Z. Wójcicki. 2007 nr 2(56)
44. Wieś Jutra. Potrzeby energetyczne i energia odnawialna. Z. Wójcicki. 2007 nr 5/07
45. Problemy Inżynierii Rolniczej. Analiza możliwości wykorzystania surowców rolnych na potrzeby
     produkcji biopaliw. A. Grzybek. 2007 Nr 2(56)
46. Monografia IBMER. Ekonomiczne i organizacyjne problemy mechanizacji rolnictwa. J. Pawlak. 2006 s. 230
47. Monografia IBMER. Ekologiczna modernizacja gospodarstwa rolniczego. Z. Wójcicki. W. Golka. 2006 s. 79
48. Monografia IBMER. Poszanowanie energii i środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Z. Wójcicki. 2006 s. 150
49. Monografia IBMER. Rola infrastruktury i techniki. W. Golka. 2006 t.1, s.213
50. Monografia IBMER. Poszanowanie energii i środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Z. Wójcicki. 2007
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER