02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Kontakt
Centrala w Warszawie
 
ZSZ
Publikacje
i monografie
Inne informacje
 
 
 Kontakt • Centrala w Warszawie   ZSZ • Publikacje i monografie 

ZSZ

Publikacje i monografie

1. Monografia. Doskonalenie techniki i technologii produkcji oraz odbioru mleka.
    Romaniuk W., Fiedorowicz G., Domasiewicz T. Gancarz F., 1994 r., ss.177
2. Monografia. Gospodarka gnojowicą i obornikiem. Romaniuk W., Fiedorowicz G., Gancarz F., Głaszczka A.,
    Wardal W. i inni. 1995 r., ss.192
3. Monografia. Standardy dla gospodarstw rolnych. Uwarunkowania formalno-prawne obowiązujące w Polsce w zakresie
    produkcji zwierzęcej i porównanie z ustawodawstwem UE. Projekt bliźniaczy PHARE, Standardy dla gospodarstw rolnych.
    Romaniuk W. Domasiewicz T. Głaszczka A. Gancarz F. Fiedorowicz G. Wardal W. i inni 2003 r. ss.74
4. Monografia. Systemy utrzymania bydła. Poradnik. Projekt bliźniaczy PHARE, Standardy dla gospodarstw rolnych.
    Romaniuk W. Domasiewicz T. Głaszczka A. Mazur K. Wardal W. i inni. 2004 r., 2005 ss.172 II wydanie
5. Monografia. Housing Systems For Cattle - Farm Standards. Romaniuk W. Domasiewicz T. Głaszczka A. Mazur K.
    Wardal W. [et al.] 2004. 158 pp.
6. Monografia. Systemy utrzymania bydła. Katalog przykładowych rozwiązań". Projekt bliźniaczy PHARE,
    Standardy dla gospodarstw rolnych. Romaniuk W. Domasiewicz T. Głaszczka A. Wardal W. Mazur K. i inni. 2004 r., 2005 r. ss.113.
    II wydanie poprawione i uzupełnione
7. Monografia. Housing Systems For Cattle - Construction Examples. Romaniuk W. Domasiewicz T. Głaszczka
    A. Wardal W. Mazur K. [et al.] 2004 r. 117 pp.
8. Monografia. Systemy utrzymania owiec. Poradnik. Projekt bliźniaczy PHARE, Standardy dla gospodarstw rolnych
    Romaniuk W. Gancarz F. i inni. 2004 r., 2005 r. ss. 50
9. Monografia. Housing Systems For Sheep - Farm Standards. Romaniuk W. Gancarz F. [et al.] 2004 r. 55 pp.
10. Monografia. Systemy utrzymania koni. Poradnik. Projekt bliźniaczy PHARE, Standardy dla gospodarstw rolnych.
     Romaniuk W. Fiedorowicz G. i inni 2004 r., 2005 r. ss. 68;
11. Monografia. Housing Systems For Horses - Farm Standards. Romaniuk W. Fiedorowicz G. [et al.]. 2004 r. 76 pp.
12. Monografia. Magazynowanie pasz. Projekt bilźniaczy PHARE, Standardy dla gospodarstw rolnych.
     Romaniuk W. Gancarz F. i inni 2004 r., 2005 r. ss. 82
13. Monografia. Farm Standards For Feed Storage Romaniuk W. Gancarz F. [et al.] 2004 99 pp.
14. Monografia. Magazynowanie nawozów naturalnych. Poradnik. Projekt bliźniaczy PHARE,
     Standardy dla gospodarstw rolnych. Romaniuk W. Głaszczka A. Wardal W. i inni. 2004 r., 2005 r., ss.81.
     II wydanie poprawione i uzupełnione
15. Monografia. Farm Standards For Manure Storages. Romaniuk W. Głaszczka A. Wardal W. [et al.] 2004 r. 95 pp.
16. Monografia. Technika w chowie bydła z podstawowymi elementami zootechniki. Fiedorowicz G. 2007 r., ss.290
17. Monografia. Technika w chowie bydła. Terminologia Fiedorowicz G., Romaniuk W. 2006 r., ss.202
18. Problemy Inżynierii Rolniczej. Koszty eksploatacji maszyn i urządzeń oraz koszty robocizny przy przygotowywaniu i zadawaniu
      pasz dla krów. Gancarz F. 2002 r. nr 1/2002, s. 35-40.
19. Sbornik Nauchnykh Trudov. "Standarty khronienija navoza c acpektami bezopasnosti i okhrany okruzhajushhej sredy".
     "Nauchno-tekhnicheskij progress v zhivotnovodstve: Perspektivnaja sistema mashin-osnova realizacii strategii
      mashinno-tekhnologicheskogo obespechenija zhivotnovodstva na period do 2010 g." Podol´sk.
      Romaniuk W. Wardal W.J. Głaszczka A. 2004 r. cz.3, s.168-176
20. Inżynieria Rolnicza Zastosowanie AutoCad w standardach technologicznych dla bydła. Mazur K. 2005 r. nr 4(64) s.23-30
21. Problemy Inżynierii Rolniczej. Projektowanie, ocena i wybór rozwiązań obiektów inwentarskich. Romaniuk W. Łukaszuk
     M. Domasiewicz T. 2007 r. nr 1 (55) cz.II s.57-65
22. Problemy Inżynierii Rolniczej. Analiza kosztów mechanizacji procesu żywienia w oborach wolnostanowiskowych
     o zróżnicowanej obsadzie krów. Gancarz F. 2007 r. nr 2(56) s.153-157
23. Problemy Inżynierii Rolniczej. Energochłonność chowu krów mlecznych w różnych koncentracjach stad.
     Fiedorowicz G. 1998 r. nr 3 (21) s.65-75
24. Prace Naukowo-Badawcze. Efektywność chowu krów w oborach o różnych wielkościach i rozwiązaniach technologicznych.
     Fiedorowicz G. 1998 r. Zeszyt 2 s.59-122
25. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej. Mikroklimat w oborach wolnostanowiskowych. Fiedorowicz G., Marciniak A.
     Romaniuk W., 2003 r. Nr 1/2003 s.2-5
26. Problemy Inżynierii Rolniczej. Efektywność produkcji mleka w oborach różnej wielkości i systemach utrzymania krów.
      Fiedorowicz G. 2006 r. nr 4 (54) s.39-44
27. Problemy Inżynierii Rolniczej. Struktura stanowisk dla bydła przy produkcji w cyklu zamkniętym.
      Fiedorowicz G. 2006 r. nr 3 (53) s.43-51
28. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nakłady energetyczne w budynkach i budowlach
      Fiedorowicz G. Lewandowski J. 2006 nr 3 (53) s.83-90
29. Problemy Inżynierii Rolniczej. Kształtowanie warunków środowiskowych w oborach wolnostanowiskowych
      Fiedorowicz G. 2006 r. nr 4 (54) s.45-50
30. Technika Rolnicza-Ogrodnicza-Leśna. Budowa nowych stajni i modernizacja budynków inwentarskich dla
      potrzeb chowu koni. Fiedorowicz G. 2006 r. nr 7/2006 s.16-19
31. Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna. Współczesne metody przechowywania nawozów naturalnych
      Głaszczka A. Wardal W.J. 2004 r. nr 9-10 s.48-52
32. Technika Rolnicza-Ogrodnicza-Leśna. Przepisy Unii Europejskiej. Jak postępować z nawozami naturalnymi?
      Wardal W.J., Głaszczka A. 2005 r., nr 9-10/2005, s. 31-32
33. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nowoczesne technologie utrzymania koni. Fiedorowicz G. 2007 r. nr 1 (55) s.41-50
34. Problemy Inżynierii Rolniczej. Wpływ stanu technicznego urządzeń do pozyskiwania i schładzania oraz transportu mleka
     na jego jakość. Fiedorowicz G. Ważna-Zwierzyńska G. 2007 r. nr 3 (57) s.
35. Problemy Inżynierii Rolniczej. Energochłonność w technologiach usuwania i magazynowania nawozów
      naturalnych na przykładzie 10 obór. Wiśniewski K. Fiedorowicz G. 2007 r. nr 3 (57 s.
36. Problemy Inżynierii Rolniczej. Funkcjonalność obór a wydajność krów i jakość mleka
      Fiedorowicz G. Muzalewski A. 2007 r. nr 3 (57) s.
37. Problemy Inżynierii Rolniczej. Wymagania dotyczące warunków środowiskowych w chowie koni.
      Fiedorowicz G. 2007 r. nr 4 (58) s.
38. Problemy Inżynierii Rolniczej. Standardy w chowie koni w aspekcie ochrony środowiska.
      Fiedorowicz G. 2007 r. nr 4 (58) s.
39. Wieś Jutra. Mikroklimat w oborach wolnostanowiskowych, Fiedorowicz G. 2001 r. nr 8/2001, s. 21-25.
40. Wieś Jutra. Systemy żywienia bydła mlecznego w nowoczesnych oborach Gancarz F. Romaniuk W., 2002 r. nr 4 (45) s. 32-34
41. Wieś Jutra. Standardy dla gospodarstw rolnych w zakresie produkcji i magazynowania kiszonek
      Gancarz F. Rasmussen J. B. 2003 r. nr 11(64) s. 33-35
42. Wieś Jutra. Silosy przejazdowe na kiszonki. Przepisy prawne dotyczące budowy i lokalizacji.
     Zalecenia dotyczące projektowania i użytkowania. Gancarz F. 2004 r. nr 11-12 (76-77) s. 21-23
43. Wieś Jutra. Magazynowanie nawozu naturalnego - ochrona środowiska, najlepsze dostępne techniki,
      bezpieczeństwo pracy. Głaszczka A. Wardal W.J. 2004 r. nr 11-12 (76-77) s.40-43
44. Wieś Jutra. Wpływ stanu technicznego urządzeń do pozyskiwania i schładzania oraz
     transportu mleka na jego jakość. Fiedorowicz G. Ważna-Zwierzyńska G. 2006 r. nr 11 s.17-20
45. Wieś Jutra. Nowoczesne technologie opasu młodego bydła mięsnego. Fiedorowicz G. 2006 r. nr 11 s.9-12
46. Wieś Jutra. Wymagania dotyczące pomieszczeń do doju i przechowywania mleka. Domasiewicz T. 2006 r. nr 11/2006 s.13-14
47. Przegląd Hodowlany. Chów koni w aspekcie ochrony środowiska Fiedorowicz G. Łojek J. 2005 r. nr 1/2005 s.21-22
48. Materiały na Konferencję IBMER. Struktura stanowisk dla bydła przy produkcji w cyklu zamkniętym,
     VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna w IBMER Warszawa. Fiedorowicz G. 2001 r. s. 117-128.
49. Materiały na Konferencję IBMER. Ocena mikroklimatu w oborach wolno-stanowiskowych, VIII Międzynarodowa Konferencja
    Naukowo - Techniczna, IBMER Warszawa. Fiedorowicz G. Romaniuk W. 2002 r. s.113-118.
50. Materiały na Konferencję IBMER. Struktura stanowisk dla bydła przy produkcji w cyklu zamkniętym,
      VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna w IBMER Warszawa. Fiedorowicz G., Romaniuk W. 2002 r., s.117-128.
51. Materiały na Konferencję IBMER. Standardy technologiczne w chowie koni, IX Międzynarodowa konferencja
      Naukowo - Techniczna w IBMER Warszawa, Fiedorowicz G. 2003 r. s. 275-279.
52. Materiały na Konferencję IBMER. Standardy magazynowania nawozów naturalnych w aspekcie
     bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska". IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: "Problemy intensyfikacji produkcji
     zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE", IBMER, Warszawa, część I,
     Głaszczka A. Wardal W.J. 2003 r. s.209-216
53. Materiały na Konferencję IBMER. Wymagania dotyczące warunków środowiskowych w chowie koni,
      IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna w IBMER Warszawa. Fiedorowicz G., Zygma K. 2003 r., s. 270-274.
54. Materiały szkoleniowe. Materiały do szkoleń w zakresie standardów w chowie owiec dla doradców i służby rolnej.
      Wersja elektroniczna (płyta CD). Gancarz F. 2004 r.
55. Folder. Magazynowanie pasz. Projekt bliźniaczy PHARE, Standardy dla gospodarstw rolnych.
     Gancarz F., Rasmussen J. B. i inni 2004 r. ss. 23.
56. Folder. Farm Standards For Manure Storages. Gancarz F., Rasmussen J. B. [et al.] 2004 r.
57. Folder. Systemy utrzymania bydła. Projekt bliźniaczy PHARE, Standardy dla gospodarstw rolnych.
     Domasiewicz T. Rasmussen J. B. 2004 r. ss.23
58. Folder. Farm Standards For Cattle. Farm Standards. Domasiewicz T. Rasmussen J. B. 2004 24 pp.
59. Folder. Systemy utrzymania owiec. Projekt bliźniaczy PHARE, Standardy dla gospodarstw rolnych.
     Gancarz F., Andersen Th. 2004 r. ss.15
60. Folder. Farm Standards For Sheep - Farm Standards. Gancarz F., Andersen Th. 2004 r.
61. Folder. Systemy utrzymania koni. Projekt bliźniaczy PHARE, Standardy dla gospodarstw rolnych.
     Fiedorowicz G. Clausen E. 2004 r. ss.15
62. Folder. Farm Standards For Horses - Farm Standards Fiedorowicz G. Clausen E. 2004 r.
63. Materiały konferencyjne IBMER. Porównanie systemów utrzymania krów mlecznych.
     Materiały na X Międzynarodową Konferencję Naukową nt. Problemy intensyfikacji
     produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE.
     IBMER Warszawa. Domasiewicz T. 2004 r. s.65-70
64. Agroserwis. Magazynowanie nawozów naturalnych. Wardal W.J., Głaszczka A. 2005 r., nr 5/2005, s.30-32.
65. Materiały konferencyjne IBMER. Badania technologii usuwania odchodów w wybranych oborach województwa
      mazowieckiego i podlaskiego. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
      "Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej". Wardal W.J., Głaszczka A. 2005 r. t.I s.196-199
66. Materiały konferencyjne IBMER. Kształtowanie warunków środowiskowych w oborach w oborach wolnostanowiskowych.
      XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Fiedorowicz G. 2005 r. s.45-50
67. Materiały konferencyjne IBMER. Standardy technologiczne w chowie koni. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa.
      Mazur K. 2005 r. s.68-73
68. Materiały konferencyjne IBMER. Wolnostanowiskowa obora ściółkowa z podłożem samospławialnym. XI Międzynarodowa
      Konferencja Naukowa Wardal W.J., Głaszczka A 2005 r. s. 51-56
69. Materiały konferencyjne IBMER. Silosy przejazdowe na kiszonki. Lokalizacja. Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe.
      XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Gancarz F. 2005 r. s.193-198
70. Materiały konferencyjne MRiRW. "Technologie produkcji biogazu i kompostowania odchodów zwierzęcych dla polskich
      ferm towarowych". Konferencja "Polskie technologie dla sanitacji i dezodoryzacji ferm i obiektów
      produkcji zwierzęcej". MRiRW, 21 września 2006. Romaniuk W., Wardal W.J., Głaszczka A., Domasiewicz T. 2006 r.
71. Materiały konferencyjne IBMER. Dój mechaniczny owiec. Wymagania dot. pomieszczeń do doju i przechowywania mle-ka,
      XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem
      ochrony środowiska i standardów UE", IBMER, Warszawa. Gancarz F. 2006 r. cz.I s.151-155
72. Materiały Konferencyjne IBMER. Analiza istniejącego prawodawstwa w zakresie pojemności magazynowania nawozów naturalnych,
      XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: " Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem
      ochrony środowiska i standardów UE ", IBMER, Warszawa, Wardal W.J., Głaszczka A., 2006 r. cz.I s.101-104
73. Materiały Konferencyjne IUNG-PIB. "Techniczne uwarunkowania przechowywania i uzdatniania nawozów naturalnych.
      Konferencja Naukowo-Techniczna i Warsztaty Robocze nt. "Produkcja, przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych".
      IUNG-PIB, Puławy. 19-20.04.2007. Nawozy i Nawożenie - Fertilizers and Fertilization. Wyd.
      Polskie Towarzystwo Nawozowe, ISSN 1509-8095. Romaniuk W., Wardal W.J. 2007 r. nr 4/2007, s. 61-79
74. Referat na konferencję KET Katowice "Zastosowanie biogazowni w Polsce". Prezentacja multimedialna dla przedstawicieli
      Ministerstwa Środowiska, naukowców, projektantów i inwestorów. Organizatorzy: Konsorcjum: KET Gliwice, Energoinstal
      Katowice. 01.06.2007r. Romaniuk W., Wardal W.J. 2007 r.
75. Materiały Konferencyjne IBMER. Biogazownie rolnicze - przegląd sytuacji.
      XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa IBMER. Głaszczka A. Wardal W.J. 2007 r. s.243-246
76. Materiały Konferencyjne IBMER. Funkcjonalność obór a wydajność krów i jakość mleka.
     XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa IBMER.
      Fiedorowicz G. Muzalewski A. Ważna-Zwierzyńska G. 2007 r. s.77-82
77. Materiały Konferencyjne IBMER. Energochłonność w technologiach usuwania i magazynowania nawozów naturalnych na przykładzie
      10 obór wolnostanowiskowych ściółkowych. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa IBMER
     Wiśniewski K. Fiedorowicz G. 2007 r. s. 204-210
78. Materiały szkoleniowe. Dobrostan zwierząt. Warunki utrzymania bydła Domasiewicz T, Głaszczka A., 2005 r. ss.23
79. Materiały szkoleniowe. Dobrostan zwierząt. Warunki utrzymania owiec Gancarz F. 2005 r. ss.16
80. Materiały szkoleniowe. Dobrostan zwierząt. Warunki utrzymania koni. Fiedorowicz G. 2005 r. ss.15
81. Materiały szkoleniowe. Nowoczesny chów bydła mlecznego. IBMER, Warszawa.
     Domasiewicz T. Fiedorowicz G. Żółkowski J. 2007 r. ss.64
82. Materiały szkoleniowe. Nowoczesny chów bydła mięsnego. IBMER, Warszawa.
     Fiedorowicz G. Głaszczka A. Wardal W. Żółkowski J. 2007 r. ss.53
83. Materiały szkoleniowe. Nowoczesny chów trzody chlewnej. IBMER Warszawa. Gancarz F. I inni 2007 r. ss.52
84. Materiały szkoleniowe. Nowoczesny chów owiec. IBMER, Warszawa. Gancarz F. I inni 2007 r. ss.46
85. Materiały Konferencyjne IBMER. Magazynowanie i uzdatnianie nawozów naturalnych". IX Międzynarodowa Konfe-rencja Naukowa
      "Teoretyczne i aplika-cyjne problemy inżynierii rolniczej". 19-22 czerwca 2007 r.
     Wrocław-Polanica Zdrój. Romaniuk W., Wardal W.J. 2007 r. s.259-260
86. Materiały Konferencyjne IBMER. Koszty mechanizacji procesu żywienia w oborach o obsadzie od 40 do 100 krów.
      XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa IBMER. Gancarz F. 2007 r. s.179-182
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER