02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Kontakt
Oddział w Poznaniu
 
ZTD
Publikacje
i monografie
Inne informacje
 
 
 Kontakt • Oddział w Poznaniu   ZTD • Inne informacje 

ZTD

Inne informacje o zakładzie

Członkowstwo z wyboru w organizacjach naukowych i komitetach
redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu światowym:
 
Lp. Nazwisko i Imię Nazwa organizacji/
Nazwa czasopisma
Rodzaj organizacji *) Rok wyboru
1 Sobczak Joanna The Worlds Poultry Science Association M 1985
*) (M-międzynarodowa organizacja naukowa, N-Polska Akademia Nauk, U-Polska Akademia Umiejętności i inne)
Udział w międzynarodowych programach naukowych zrealizowanych lub realizowanych z udziałem
jednostki lub z udziałem pracowników jednostki, dla których jest ona podstawowym miejscem pracy:
 
Lp. Nazwa Rodzaj projektu
(np. 6PR, EOG, SPO)
Symbol Numer ewidencyjny Data rozpoczęcia
/data zakończenia
Uczestnik/ koordynator
1 Podnoszenie poziomu wiedzy doradców rolniczych w zakresie standardów i jakości produkcji rolnej w celu wspierania rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w procesie integracji z unią europejską Projekt szkoleniowy PHARE PL9607-01-13/14
Komponent B
1999/2000 Wykładowca
2 Standardy dla gospodarstw rolnych Umowa Bliźniacza PHARE PL/IB/2001/AG/03 2001/2004 Lider
Udział w sieciach naukowych:
 
Lp. Nazwa sieci naukowej Opis specjalności naukowej sieci Wykaz jednostek naukowych tworzących sieć naukową
1 AGRORISKS Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska Uczelnie rolnicze i Instytuty branżowe Austrii, Belgii, Bułgarii, Estonii, Niemcy, Węgry, Włochy, Litwa, Rosja, Szkocja, Szwecja, Holandia, Ukraina, Polska
2 AGRIFOODRESEARCH Rolnictwo i produkcja żywności Środowiska naukowe 33 państw europejskich
Zrealizowane lub realizowane projekty badawcze, projekty celowe, projekty rozwojowe:
 
Lp. Wykaz rozliczonych projektów badawczych/celowych/rozwojowych Symbol / nr ewidencyjny Data rozpoczęcia
/data zakończenia
1 Projekt badawczy promotorski. Miejsce realizacji IBMER O/Poznań. Wykonawca: Adam Chmielowski 5527 2004/2005
Wykaz nagród lub wyróżnień międzynarodowych / krajowych za działalność naukową /
za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R:
 
Lp. Nazwisko i imię osoby nagrodzonej Nazwa nagrody/ wyróżnienia Data Miejsce
1 Sobczak Joanna Dyplom za opracowanie projektów i badania typoszeregu ferm do bateryjnego chowu kur nieśnych - przyznany przez Radę Naukową i Dyrekcję IBMER 1979 Warszawa
2 Sobczak Joanna Srebrna Odznaka IBMER 1981 Warszawa
3 Sobczak Joanna Złota Odznaka IBMER 1985 Warszawa
4 Sobczak Joanna Odznaka honorowa "Zasłużony dla rolnictwa" - przyznana przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1998 Warszawa
Posiadane Laboratoria Badawcze / aparatura
 
Lp. Nazwa laboratorium / aparatury Profil działalności Jednostka akredytująca Liczba procedur i ich zakres Liczba i opis wdrożonych międzynarodowych systemów jakości, przyjętych w Unii Europejskiej
1 Laboratorium badań pasywnych systemów wentylacyjnych Obiekt przeznaczony i przystosowany do badań i doskonalenia rozwiązań elementów układów wentylacyjnych z różnymi technologiami utrzymania zwierząt gospodarskich. Przeznaczone do badań własnych
2 Laboratorium do badań technik i technologii drobiarskich Laboratorium umożliwia równoczesne utrzymywanie wielu doświadczalnych grup ptaków w powiązaniu z badanymi urządzeniami. Przeznaczone do badań własnych
3 Mobilne zestawy aparaturowe do pomiaru parametrów mikroklimatu w budynkach inwentarskich z możliwością ciągłego monitorowania Aparatura przeznaczona jest do prowadzenia badań we własnych pomieszczeniach doświadczalnych oraz do kontroli warunków środowiskowych na terenie dużych obiektów hodowlanych i produkcyjnych (temperatura, wilgotność, prędkości kierunki i opory przepływu powietrza, zanieczyszczenia pyłowe i gazowe). Posiadane wyposażenie pozwala na prowadzenie pomiarów oraz ciągłą rejestrację wraz z komputerową analizą wyników. Przeznaczone do badań własnych
4 Zwierzętarnia Drób do 2000 kur niosek z możliwością utrzymywania w zróżnicowanych systemach technologicznych, w kontrolowanych warunkach mikroklimatycznych z pełną automatyzacją procesów roboczych. Przeznaczone do badań własnych
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER