02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Kontakt
Oddział w Poznaniu
 
ZTD
Publikacje
i monografie
Inne informacje
 
 
 Kontakt • Oddział w Poznaniu   ZTD • Publikacje i monografie 

ZTD

Publikacje i monografie

1. Materiały z VIII Międzynarodowego Młodzieżowego Sympozjum Drobiarskiego, ART - Bydgoszcz.
    Problem mycia i czyszczenia jaj spożywczych na fermach kur nieśnych. Joanna Sobczak. 1994 s. 181-182
2. Materiały z VI Sympozjum im prof. Cz. Kanafojskiego w Płocku Gniazda z mechanicznym zbiorem jaj.
    Joanna Sobczak. 1994 s. 233-238
3. Materiały z IX Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego, Siedlce - Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna.
    Ocena przydatności różnych typów poideł Joanna Sobczak Tadeusz Waligóra. 1995 s. 139-140
4. Materiały pokonferencyjne nt.: "Podstawowe Problemy w Technice i Technologii Produkcji
    Zwierzęcej z Uwzględnieniem Aspektów Ekologicznych". IBMER Warszawa Urządzenie do rozdrabniania
    zielonki i okopowych w żywieniu gęsi. Joanna Sobczak, Adam Bąkowicz. 1995 s. 280-285
5. Problemy Inżynierii Rolniczej. Badania nad doborem optymalnych parametrów urządzeń do mycia jaj.
    Joanna Sobczak Tadeusz Waligóra. 1995 nr 3, s. 59-66
6. Materiały Konferencyjne Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna - Siedlce. Badania alternatywnych
    systemów utrzymania kur nieśnych. Joanna Sobczak Tadeusz Waligóra. 1996 s. 47-51
7. Problemy Inżynierii Rolniczej. Przestrzenne zagospodarowanie kurników - badania
    funkcjonalne i eksploatacyjne stanowisk do wychowu młodych kurek. Adam Bąkowicz Joanna Sobczak, Adam Chmielowski,
    adeusz Waligóra, Wit Celler. 1996 nr 2, s. 99-106
8. Problemy Inżynierii Rolniczej. Chów kur nieśnych w warunkach przestrzennego zagospodarowania
    kurnika - badania stanowisk. Joanna Sobczak, Adam Bąkowicz, Adam Chmielowski, Tadeusz Waligóra,
    Wit Celler. 1996 4 (14) s. 111-118
9. Wydawnictwo Politechnika Warszawska, Materiały Konferencyjne z VII Sympozjum im. Prof. Kanafojskiego
    nt.: "Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych" - Płock.
    Badania i ocena przydatności poideł automatycznych dla indyków. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 1997 T. II, s. 215-222
10. Problemy Inżynierii Rolniczej. Opracowanie i badania modeli poideł dla indyków.
     Joanna Sobczak Tadeusz Waligóra. 1997 nr 3 s. 109-118
11. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Wpływ dodatku witaminy C do paszy na wskaźniki
     produkcyjne i hematologiczne kur nieśnych. Joanna Sobczak, Helena Kontecka,
     Katarzyna Witkiewicz. 1997 nr 32 s. 139-145
12. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Badania nad utrzymaniem "dobrostanu" (welfare)
     przy rozbudowie stanowisk dla kur w przestrzeni budynku. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 1997 nr 32 s. 81-88
13. Materiały Konferencji w IBMER nt.: Nowe Tendencje Rozwoju Techniki Rolniczej - Warszawa.
     Optymalizacja warunków bytowania przy dużej gęstości obsady drobiu i mechanizacji procesów
     technologicznych. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra, Adam Chmielowski 1997 s. 75-80
14. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Akademii Rolniczej w Poznaniu
     nt.: "Propozycje nauki dla unowocześnienia produkcji zwierzęcej" Proekologiczne technologie chowu drobiu.
     Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 1997
15. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji nt.: "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej
     przy uwzględnieniu ochrony środowiska", IBMER Warszawa, Analiza czynników
     organizacyjnych i technicznych decydujących o ukształtowaniu budynków dla drobiu.
     Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 1997 s. 341-346
16. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Wpływ natężenia światła na wybór gniazd przez kury.
     Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 1998 nr 36, s. 147-155
17. Žemes Ukio Inżinierija Lithuanian Institute of Agricultural of Engineering Research Papers.
     Opytnoje opriedlienie reżimow raboty ustanowki dla moiki jaic. Joanna Sobczak,
     Tadeusz Waligóra. 1998 nr 29 (2) s. 71-78
18. Materiały Konferencyjne w Instytucie Zootechniki nt.: "Higiena produkcji zwierzęcej ze szczególnym
     uwzględnieniem drobiu". Balice Wpływ warunków utrzymania przestrzennego
     na zdrowotność i przeżywalność kur nieśnych. Joanna Sobczak. 1998 s. 35
19. Roczniki AR Poznań. Badanie wpływu kąta pochylenia i materiału podłogi w gnieździe na wytaczanie
     się i uszkodzenia jaj. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 1999 nr 50 s. 205-211
20. Inżynieria Rolnicza. Wpływ rozbudowy układów technologicznych w przestrzeni kurnika
     na zachowanie i produktywność kur nieśnych. Joanna Sobczak 1999 nr 5(11) T. I. s. 367-373
21. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Wpływ alternatywnej technologii
     chowu kur stad towarowych na ich wyniki produkcyjne. Joanna Sobczak,
     Tadeusz Waligóra 1999 nr 45 s. 205-211
22. Problemy Inżynierii Rolniczej. Badania zjawisk występujących w procesie usuwania odchodów kurzych
     zgarniakami uchylnymi. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra 1999 Nr 3 s. 57-62
23. Zeszyty Naukowe Wsiechsojuznowo Inst. Mech. Żiwnotnowodstwa w Moskwie. Isledowanie alternatiwnych
     sposobow wyraszcziwania i soderzania kur niesuszek i wazmożność ispołzowania w niech
     suszczestwujuszczych techn. reszenii. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 1999 T. 8, cz. 2, s. 170-182
24. Materiały konferencyjne Mińsk Sowremennyje problemy selskochozjajstwien-noj mechaniki.
     Alternatiwnyje metody wyraszczwania i soderżania kur niesuszek i isledowanie techniczeskich reszenii w pticznikach.
     Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 1999 cz. II s. 110-112
25. Materiały konferencyjne V Międzynarodowej. Konferencji Naukowej nt.: "Problemy intensywnej
     produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska". Warszawa. Organizacyjno-ekonomiczne i ekologiczne
     aspekty lokalizacji ferm drobiarskich. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 1999 s. 141-149
26. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Wpływ rodzaju podłoża na znoszenie
     aj poza gniazdami. Joanna Sobczak, Anna Ruthendorf, Tadeusz Waligóra. 2000 nr 49 s. 512
27. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Instytucie Zootechniki - Balice nt.: "Utrzymanie
     świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska". Badanie systemu wentylacji dla
     alternatywnej metody chowu kur Joanna Sobczak, Anna Ruthendorf, Adam Chmielowski. 2000 s. 291-293
28. Materiały Konferencyjne z VIII Sympozjum im. Cz. Kanafojskiego, Wydawnictwo Politechnika Warszawska,
     Płock Budynki dla drobiu w świetle przewidywanych zmian technologii i konstrukcji
     wyposażenia. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 2000 s. 215-223
29. Materiały Konferencyjne Akademii Rolniczej w Lublinie, nt.: "Aktualne problemy inżynierii
     rolniczej w aspekcie integracji Polski z UE". Zmiany w konstrukcji i eksploatacji urządzeń do chowu
     drobiu w świetle wymagań UE. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 2000 s. 200-201
30. Materiały Międzynarodowej Konferencji IBMER Warszawa nt.: "Problemy intensyfikacji produkcji
     zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska". Kurnik XXI wieku.
     Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 2000 s. 247-254
31. Rosyjska Akademia Selskochazjajstwien-nych Nauk, Podolsk Sbornik Naucznych Trudow.
     Primienienie metoda TGI-200 dla ocenki alternativnej sistemy wyraszcziwania i soderżania kur niesuszek.
     Joanna Sobczak. 2000 T. 9 cz. 1 s. 214-217
32. Międzynarodowa Konferencja PIMR nt. "Problematyka eksploatacji w projektowaniu
     konstrukcji maszyn rolniczych". Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering.
     Metody i technika ochładzania powietrza w budynkach dla drobiu. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 2001 nr 3, s. 70-72
33. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Oddział Poznań.
     Fermy drobiu w świetle przepisów o ochronie zwierząt, ochronie środowiska i wymogów Unii Europejskiej
     (zagadnienia wybrane). Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 2001 s. 1-51
34. Problemy Inżynierii Rolniczej. Ocena alternatywnych systemów chowu drobiu w aspekcie
     problemów ergonomicznych. Joanna Sobczak 2001 nr 1(31) s. 61-68
35. Inżynieria Rolnicza Zmiany w konstrukcji i eksploatacji urządzeń do chowu drobiu w świetle wymagań UE.
     Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra 2001 nr 1/2001,s. 339-345
36. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego. Problem jaj pozagniazdowych w chowie ściółkowym i alternatywnym.
     Joanna Sobczak. 2001 nr 57 s. 255-263
37. VII Międzynarodowa Konferencja naukowa "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem
     ochrony środowiska i przepisów UE". IBMER Warszawa Nakłady robocizny i praca
     maszyn w procesie tuczu kurcząt rzeźnych. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 2001 s. 183-188
38. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn. Przydatność przestrzennej technologii utrzymania kur nieśnych
     jako alternatywy dla chowu klatkowego. Joanna Sobczak. 2001 s. 55
39. Materiały Konf. nt.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony
     środowiska i przepisów UE. Warszawa. Standardy unijne w polskim drobiarstwie - szczególnie w chowie
     kur nieśnych. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 2003 s. 237-241
40. IBMER Warszawa. Kodeks zaleceń i praktyk dla utrzymania dobrostanu indyków. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 2003 s. 25
41. IBMER Warszawa. Kodeks zaleceń i praktyk dla utrzymania dobrostanu kur. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 2003 s. 25
42. IBMER Warszawa. Kodeks zaleceń i praktyk dla utrzymania dobrostanu kaczek. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 2003 s. 23
43. IBMER Warszawa. Kodeks zaleceń i praktyk dla utrzymania dobrostanu gęsi. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra. 2003 s. 25
44. AN Studio. Produkcja brojlerów gęsich - instrukcja wdrożeniowa. Joanna Sobczak, Adam Bąkowicz. 2003. s. 31
45. IBMER Warszawa. Standardy dla gospodarstw rolnych, Uwarunkowania formalno-prawne obowiązujące w Polsce w zakresie
     produkcji zwierzęcej i porównanie z ustawodawstwem UE - Drób. Joanna Sobczak,
     Tadeusz Waligóra. 2003 s. 23-35 ISBN 83-8664-93-4
46. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego. Zdrowotność kur nieśnych jako kryterium oceny alternatywnego systemu utrzymania.
     Joanna Sobczak. 72 (4) s. 129-136
47. IBMER Warszawa. Systemy utrzymania drobiu - Poradnik. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra, Palle Vinstrup,
     Hans Peter, Soeberg Niels, Finn Johansen, Brian Eskildsen,
     Bend Lindskov. 2004 s. 98 ISBN 83-86264-98-5
48. IBMER Warszawa. Systemy utrzymania drobiu - Katalog przykładowych rozwiązań. Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra,
     Palle Vinstrup. Hans Peter, Soeberg Niels, Finn Johansen,
     Brian Eskildsen, Bend Lindskov. 2004 s. 44 ISBN 83-89806-07-X
49. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej.
     Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza - Wrocław.
     Wykorzystanie strumienicy z kolektorem słonecznym do wentylacji budynków inwentarskich.
     Adam Chmielowski. J. Lech Jugowar. 2005 s. 108-111
50. XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie. WPSA Kiekrz k. Poznania. Systemy utrzymania kur nieśnych a konsumencka
     akość skorup jaj Joanna Sobczak. Alicja Nowak. 2005 s. 91-92
51. XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie. WPSA Kiekrz k. Poznania. Kurnik wentylowany siłami natury.
     Adam Chmielowski. 2005 s. 89-90
52. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem
     ochrony środowiska i standardów UE. IBMER - Warszawa.
     Wpływ standardów UE na ilość i jakość pozyskiwanych jaj spożywczych.
     Joanna Sobczak, Alicja Nowak. 2005 s. 73-77
53. World`s Poultry Science Journal. Profile of the Polish poultry industry. Alicja Nowak, Joanna Sobczak. 2005, s. 694
54. Animal Science Papers and Reports. Laying hen welfare and egg shell quality in various production systems.
     Alicja Nowak, Joanna Sobczak. 2005, vol. 23, suplement 1 s. 287-288
55. I Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego. Zeszyty Naukowe Politechniki
     Rzeszowskiej - Solina. Wentylacja solarna w budynku. Adam Chmielowski. 2006 s. 65-74
56. I Konferencja Naukowo Techniczna "Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie".
     Wyższa Szkoła Zarz. Środ. - Tuchola. Napęd solarny wentylacji. Adam Chmielowski. 2006 s. 195-204
57. XVIII Międz. Sympozjum Drobiarskie WPSA "Science for poultry practice - poultry practice
     for science". Rogów k. Łodzi. Production of consumption eggs from laying hens kept in furnished cage.
     Alicja Nowak, Joanna Sobczak. 2006 s. 193-197
58. World`s Poultry Science Journal. XII European Poultry Conference 2006. Verona - Italy.
     Acceptance of nest box in furnished cage, litter system and IBMER alternative system for laying hens.
     Alicja Nowak, Joanna Sobczak. 2006 s. 589
59. XIX International poultry symposium PB WPSA "Science for poultry practice - poultry practice for science".
     Olsztyn. Eggshell cracks recommended housing systems for laying hens.
     Joanna Sobczak, Alicja Nowak. 2007 s. 137-140
60. Konferencja nt.: Current problems of breeding, health, growth and production of poultry. Česke Budejowice.
     Ecological ventilation of livestock building. Adam Chmielowski.
     2007 s. 145-148 ISBN 80-85645-57-2
61. Konferencja nt.: Current problems of breeding, health, growth and production of poultry. Česke Budejowice.
     Welfare in new housing system for laying hens. Joanna Sobczak,
     Alicja Nowak. 2007 s. 158-161. ISBN 80-85645-57-2
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER