02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Rodzaje usług
Oferta realizacji filmów
Certyfikacja
Badania
Aprobaty techniczne
Rekomendacje techniczne
Umacnianie skarp metodą hydroobsiewu
Rekultywacja utworów antropogenicznych
 
 Usługi   Certyfikacja 

Certyfikacja
Zgłoszenia kierować na adres:
Jednostka Ceryfikująca Wyroby IBMER Zakład Jakości i Niezawodności
02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 32
tel. 0-22 542 11 64, fax 0-22 542 11 84 Kierownik mgr inż. Eugeniusz Szajba, e-mail: szajba@ibmer.waw.pl
Ulotka Informacyjna o JCW (1 ulotka)
Ulotka Informacyjna o JCW (2 ulotka)
Komunikat Nr JCW/1/2010 Polityka antykorupcyjna
Komunikat nr 2 z dnia 17.12.2009 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Komunikat nr 1 z dnia 30.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania norm
Druki dla Klientów dotyczące Certyfikacji Zgodności
Certyfikacja zgodności ciągników, pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym. INFORMATOR Pobierz
Certification of tractors, agricultural machines and equipment for food processing industry. INFORMATOR Pobierz
Wnioski i kwestionariusze Pobierz
Jednostka Certyfikująca Wyroby IBMER Zakład Jakości i Niezawodności (zwana JCW) jest osobą prawną działającą od 1960 roku w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym, tworzącą postęp techniczny w budowie i eksploatacji tych maszyn i urządzeń. Głównym zadaniem JCW jest certyfikacja zgodności maszyn w fazach projektowania, wytwarzania i eksploatacji. JCW jest organizacją niezależną zarówno pod względem finansowym, jak i w obszarze działalności technicznej. JCW współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami certyfikującymi i badawczymi oraz z producentami i importerami maszyn rolniczych i spożywczych.
Akredytacje, autoryzacje i notyfikacje
Organizacja pracy, zarządzanie oraz kompetencje JCW są nadzorowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Historia doskonalenia systemu zarządzania jakością certyfikacji zgodności i kompetencjami Jednostki Certyfikującej przedstawia się następująco:
1993 Akredytacja Jednostki Certyfikującej Wyroby przez Centralne Biuro Jakości Wyrobów zgodnie z PN-EN 45011 i Przewodnikiem ISO/IEC 28. Przyznany został numer akredytacji: 6/C-07/93/1.
1999 Akredytacja Jednostki Certyfikującej Wyroby przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji zgodnie z PN-EN 45011 i Przewodnikiem ISO/IEC 28. Przyznany został numer akredytacji: 06/Cw-07/4/99.
2001 Akredytacja Jednostki Certyfikującej Wyroby przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z wymaganiami PN-EN 45011:2000 i Przewodnikiem ISO/IEC 65. Przyznany został numer akredytacji: AC 006.
2004 Autoryzacja i notyfikacja Jednostki Certyfikującej przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, jako jednostki notyfikowanej, o numerze identyfikacyjnym 1459, przyznanym przez Komisję Europejską. Zakres działania naszej jednostki notyfikowanej obejmuje ocenę zgodności i certyfikację zgodności z zasadniczymi wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia - 98/37/EC dot. maszyn i elementów bezpieczeństwa, - 73/23/EEC dot. sprzętu elektrycznego, - 2000/14/EC dot. emisji hałasu do środowiska.
JCW dysponuje wysoce wykwalifikowanym personelem, gwarantującym solidność i wysoką jakość świadczonych usług.
Nasz zakres działania obejmuje ocenę zgodności i certyfikację zgodności z zasadniczymi wymaganiami powyższych dyrektyw:
- maszyn rolniczych
- urządzeń przemysłu spożywczego
- sprzętu gospodarstwa domowego,
- kolektorów słonecznych
- nadzór nad prawidłowym stosowaniem wydanych przez jednostkę certyfikatów zgodności.
Naszym klientom służymy wszechstronną pomocą w zakresie oceny zgodności i certyfikacji zgodności oraz wystawianiu stosownych dokumentów, jak również wychodzimy naprzeciw ich merytorycznym problemom związanym z oceną zgodności.
JCW w 2005 roku przystąpiła do International Accreditation Forum (IAF) poprzez PCA sygnatariusza tego porozumienia, dzięki czemu certyfikaty naszej jednostki są uznawane w skali światowej, przez wszystkich sygnatariuszy tego porozumienia.
Dla zapewnienia łatwej i jednolitej na całym świecie rozpoznawalności usług świadczonych w zakresie certyfikacji przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia wprowadzony został znak IAF, który umieszczany jest również na certyfikatach wystawianych przez JCW. Znak ten został zarejestrowany we wszystkich krajach uczestniczących w porozumieniu.
JCW prowadzi także certyfikację wyrobów na dobrowolny, wspólny znak towarowy gwarancyjny "B" w ramach porozumienia Jednostek Certyfikujących Wyroby zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Badań Technicznych i Atestacji. Logo z numerem naszej jednostki: "B11"
Od 1996 r. JCW prowadzi, według zatwierdzonych procedur w IBMER, certyfikację części maszyn rolniczych (m.in. noże do kosiarek rotacyjnych, elementy robocze maszyn do uprawy gleby, łańcuchy, liny, itp.) uprawniającą do oznaczania wyrobów znakiem IBMER, tzw. "ATEST IBMER".
Zestawienie umów o wzajemnym uznawaniu wynikow badań i certyfikatów zawartych przez Jednostkę Certyfikujęcą Wyroby IBMER Zakład Jakości i Niezawodności z zagranicznymi jednostkami certyfikujacymi i laboratoriami badawczymi:
15.10.1996 Państwowy Instytut Badawczy Maszyn Rolniczych Przetwórczych i Leśnych Repy k/Pragi Czechy (skrót czeski SZZPLS). SZZPLS jest Jednostką Notyfikowaną UE, numer notyfikacji 1016.
13.06.1997 TŰV ZETOM- TŰV BERLIN-BRANDENBURG POLAND-GERMANY UL. KONSTRUKTORSKA 4; 02-673 WARSZAWA POLAND MAGIRUSSTR 5; 12103 BERLIN GERMANY nr jednostki 197
27.06.1997 LANDESGEWERBEANSTALT BAYERN (LGA) TILLYSTRASSE 2 ; D-90431 NEUNBERG GERMANY nr jednostki 125
11.02.2000 INTERTEK TESTING SERVICE ETL SEMKO BOX 1103 SE-16422 KISTA SWEDEN nr jednostki 413.
31.08.2001 DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTS-GESELLSCHAFT E.V./DPLF KASSEL MAX EYTH-WEG 1 D-64823 GROSS UMSTADT GERMANY nr jednostki 363
28.02.2003 VDE PRŰV-UND ZERTIFIZIERUNGINSTITUT MARIANSTRASSE 22 D-63069 OFFENBACH GERMANY nr jednostki 366
19.01.2005 BIAŁORUSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT METROLOGII (Bieł-GIM) STAROWILEŃSKI TRAKT 93 220053 MIŃSK BELARUS REPUBLIC
21.06.2007 Ukraiński Naukowo-Badawczy Instytut Prognozowania Techniki i Technologii dla Rolnictwa imienia Leonida Pogorełego (Ukr NIIPIT). Doslidnitskoje, ul Inżyniernoja 5, Wasilkowskij rejon, Kijowskie województwo, 08654 Ukraina
Wykaz certyfikatów wydanych przez JCW IBMER ZJN WARSZAWA
Wykaz certyfikatów B wydanych w I kwartale 2010 roku
Wykaz certyfikatów zgodności wzorca konstrukcyjnego z wymaganiami UE EC-TYP wydanych w I kwartale 2010 roku
Wykaz certyfikatów B wydanych w IV kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów EC wydanych w IV kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów zgodności wzorca konstrukcyjnego z wymaganiami UE
EC-TYP wydanych w IV kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów B cofniętych w IV kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów EC cofniętych w IV kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów B wydanych w III kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów EC wydanych w III kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów zgodności wzorca konstrukcyjnego z wymaganiami UE
EC-TYP wydanych w III kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów odpowiedniości dokumentacji technicznej EC-TYP wydanych w III kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów B cofniętych w III kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów EC cofniętych w III kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów B wydanych w II kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów EC wydanych w II kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów B wydanych w I kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów EC wydanych w I kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów zgodności wzorca konstrukcyjnego z wymaganiami UE EC-TYP wydanych w I kwartale 2009 roku
Wykaz certyfikatów wg Dyrektywy 2000/14/EC (HAŁAS) wydanych w I kw. 2009 roku
Wykaz certyfikatów B wydanych w IV kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów EC wydanych w IV kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów zgodności wzorca konstrukcyjnego z wymaganiami UE EC-TYP wydanych w IV kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów B cofniętych w III kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów EC cofniętych w III kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów B wydanych w III kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów EC wydanych w III kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów B wydanych w II kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów EC wydanych w II kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów odpowiedniości dokumentacji technicznej EC-TYP wydanych w II kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów zgodności wzorca konstrukcyjnego z wymaganiami UE EC-TYP wydanych w II kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów B wydanych w I kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów EC wydanych w I kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów odpowiedniości dokumentacji technicznej EC-TYP wydanych w I kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów zgodności wzorca konstrukcyjnego z wymaganiami UE
EC-TYP wydanych w I kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów wg Dyrektywy 2000/14/EC (HAŁAS) wydanych w I kwartale 2008 roku
Wykaz certyfikatów wydanych w IV kwartale 2007 roku
Wykaz certyfikatów wydanych w III kwartale 2007 roku
Wykaz certyfikatów wydanych w II kwartale 2007 roku
Wykaz certyfikatów wydanych w I kwartale 2007 roku
Wykaz certyfikatów wydanych w 2006 roku
Wykaz certyfikatów wydanych w 2005 roku
Wykaz certyfikatów unieważnionych przez JCW IBMER ZJN WARSZAWA
Wykaz certyfikatów B unieważnionych w 2008 roku - II kwartał
Wykaz certyfikatów EC unieważnionych w 2008 roku - II kwartał
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER