02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Bazy danych
Rozpowszechniane filmy
Nowości wydawnicze
Oferta wydawnicza IBMER
Problemy inżynierii rolniczej
Standardy dla gospodarst rolnych
 
 
 Zasoby informacyjne   Nowości wydawnicze 

Nowości wydawnicze
Przedstawiamy Państwu nowe pozycje wydawnicze:
"Podstawy zespołowego użytkowania maszyn w aspekcie efektywności produkcji roślinnej"
T. Karwowski
 
W pierwszej części podręcznika przedstawiono stan mechanizacji rolnictwa i sposoby liczenia kosztów w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Austrii, Niemczech i Szwajcarii oraz kierunki rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem ZUM, a właściwie Kółek Maszynowych, jako formy dominującej w tych krajach.
W drugiej części podręcznika przedstawiono różne formy organizacyjne ZUM, ich organizację i podstawy rozliczania kosztów mechanizacji produkcji, zarówno w gospodarstwach, jak i w omówionych formach organizacyjnych ZUM.

Podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych kosztami mechanizacji produkcji i Zespołowym Użytkowaniem Maszyn (ZUM) w gospodarstwach rolnych. Mogą z niego korzystać doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR), studenci i uczniowie szkół rolniczych wszystkich stopni nauki oraz rolnicy zainteresowani kosztami mechanizacji, organizacją i funkcjonowaniem znanych form organizacyjnych ZUM, a także kierownicy Kółek Maszynowych (KM). Korzystać z niego powinni także politycy wypowiadający się o sprawie przyszłości rolnictwa.
  (A4. str.220, rok 2008)
"Zasady doboru maszyn do gospodarstw rolnych"
A. Muzalewski
 
W publikacji przedstawiono wytyczne dotyczące wyposażania gospodarstw w sprzęt rolniczy, w tym algorytmy i kryteria oceny racjonalności doboru oraz wykorzystania wybranych maszyn i urządzeń rolniczych pod kątem działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" (PROW 2007-2013). Publikacja zawiera wskaźniki eksploatacyjne i/lub wskaźniki racjonalnego wykorzystania, względnie wskaźniki doboru sprzętu do gospodarstw w zależności od skali produkcji, w tym od areału poszczególnych upraw, obsady zwierząt lub wielkości produkcji rolniczej. Powyższe zalecenia i wskaźniki opracowano dla 380 rodzajów i typów ciągników i innych środków transportowych oraz dla maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w typowych pracach polowych, w produkcji roślin "energetycznych", w warzywnictwie i sadownictwie, a także w produkcji zwierzęcej.
Opracowanie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz do pracowników ARiMR oceniających wnioski o przyznanie pomocy w tym działaniu. Zawarte w publikacji praktyczne wskaźniki, parametry i zalecenia powinny być przydatne przy ocenie prawidłowości doboru maszyn do gospodarstw rolnych, ocenie możliwości skorzystania z funduszy unijnych oraz na etapie przygotowywania wniosków. Opracowanie może być także przydatne w praktyce rolniczej jako narzędzie ułatwiające wprowadzanie racjonalnego postępu technicznego w polskim rolnictwie.
  (A4, str. 86, rok 2008)
"Metodyka badań postępu technologicznego w gospodarstwach rodzinnych"
Z. Wójcicki
 
" Metodyka badań postępu technologicznego gospodarstwach rodzinnych" jest dalszą próbą doskonalenia i kolejną aktualizacją metodyki badań terenowych ekonomiki, organizacji i mechanizacji drobno obszarowych gospodarstw rolniczych.
Podstawą zaktualizowanej metodyki badań jest zestawiony w 16 tabelach "Opis wyposażenia i działalności gospodarstwa rodzinnego" stanowiący wzór zestawienia bilansowego wyników całorocznej działalności obiektu rolniczego nie prowadzącego oficjalnej księgowości. Badając efekty i efektywność ekonomiczną i energetyczną zmechanizowanego gospodarstwa stosowano parametry metodyczne zbliżone do metodyk stosowanych w krajach Unii Europejskiej realizujących Wspólną Politykę Rolną.
Opracowanie zawiera takie opisy roli postępu naukowo-technicznego w rolnictwie oraz analizy potrzeb i możliwości zbierania i wykorzystywania danych z badań terenowych w towarowych gospodarstwach rolniczych.
Monografia jest wynikiem prac przygotowawczych związanych z podjęciem przez IBMER przy współudziale pracowników naukowych z Akademii Rolniczych w Lublinie, Krakowie i Poznaniu projektu badawczego dotyczącego postępu technologicznego w gospodarstwach rodzinnych. Będzie też wykorzystana metodycznie przy realizacji projektu rozwojowego IBMER, "Akademii Rolniczych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego pt "Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych"
Publikacja może być wykorzystywana przy opracowywaniu własnych metodyk badawczych przez młodych naukowców przygotowujących rozprawy doktorskie i habilitacyjne na podstawie ocen rozwojowej działalności gospodarstw nieprowadzących oficjalnej księgowości. Może też służyć specjalistom z Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR), agencji rolniczych oraz z instytutów, uczelni i szkół rolniczych jako materiał pomocniczy do ich działalności badawczej, doradczej i dydaktycznej.
  (A4, str. 90, rok 2008)
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER