02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Bazy danych
Rozpowszechniane filmy
Nowości wydawnicze
Oferta wydawnicza IBMER
Problemy inżynierii rolniczej
Instrukcja dla autorów
2009
2008
2007
2006
2005
Standardy dla gospodarst rolnych
 
 
 Zasoby informacyjne   Problemy inżynierii rolniczej 

 Problemy Inżynierii Rolniczej 2007
2007
Problemy Inżynierii Rolniczej

Nr

Okładka Streszczenie artykułu Pełna treść artykułu
1 (55)
J. Barwicki
Model zarządzania wiedzą w organizacjach wdrażających nowe techniki i technologie rolnictwa zrównoważonego

Pobierz
G. Fiedorowicz
Nowoczesne technologie utrzymania koni

Pobierz
J. Barwicki
Rolnictwo zrównoważone a wykorzystanie unijnych środków wsparcia infrastruktury wsi i produkcji rolnej w latach 2004-2006

Pobierz
S. Kukuła • S. Kosowicz
Główne problemy i uwarunkowania zrównowazonego rozwoju rolnictwa w Polsce

Pobierz
D. Kwaśniewski
Koszty mechanizacji uprawy na plantacjach wierzby energetycznej

Pobierz
M. Kuboń
Metodyczne aspekty szacowania kosztów infrastruktury logistycznej przedsiębiorstw rolniczych

Pobierz
U. Malaga-Toboła
Wpływ kierunku produkcji na efektywność gospodarowania w wybranych gospodarstwach rolnych

Pobierz
J. Deelstra • N. Vagstad
Systemy i strategie monitorowania strat składników pokarmowych w rolnictwie - przykłady z Norwegii

Pobierz
J. Pawlak
Udział energii z zasobów odnawialnych w gospodarce narodowej i w rolnictwie

Pobierz
J. Sawa • S. Kocira
Zrównoważenie produkcji rolniczej w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej

Pobierz
C. Waszkiewicz • A. Lisowski
Analiza zapotrzebowania na moc przez prasę wielkogabarytową

Pobierz
S. Wieczorek
Efektywność adsorpcji gazowego amoniaku na korze drzewnej w zależności od parametrów złoża sorpcyjnego

Pobierz
Z. Zbytek • W Talarczyk • Ł. Łowiński • R. Rogacki
Wielofunkcyjne narzędzie uprawowo-pielęgnacyjne

Pobierz
K. Zielińska • K. Stecka • A. Suterska • A. Miecznikowski
Wpływ ekologicznej technologii kiszenia runi łąkowej na hamowanie rozwoju pleśni wytwarzających mikotoksyny

Pobierz
1a (55)
A. Grzybek
Analiza możliwości wykorzystania surowców rolnych na potrzeby produkcji biopaliw

Pobierz
E. Kaca
Infrastruktura wodno-ściekowa na wsi na przełomie wieków

Pobierz
E. Mulica • E. Hutnik
Stan zasobów budowlanych gospodarstw rolnych w reginie dolnośląskim

Pobierz
H. Jankowska-Huflejt
Rolno-środowiskowe znaczenie trwałych uzytków zielonych

Pobierz
H. Juszka • T. Kapłon • S. Lis
Instrukcja warunkowa "IF" w sterowaniu dynamiką maszynowego doju krów

Pobierz
H. Żelazny
Obciążenie wilgotnościowe powietrza w technologicznie podobnych budynkach dla tuczników i loch karmiących z prosiętami

Pobierz
H. Żelazny
Straty strumienia ciepła z powierzchni wody w basenach do kontrolowanego chowu ryb ciepłolubnych

Pobierz
J. Szlachta
Analiza systemów zarządzania stadem krów

Pobierz
W. Grzebiasz • K. Cyna • B. Nestorowicz
Wpływ dodatku wodnej zawiesiny kredy do gnojowicy na straty azotu

Pobierz
K. Jończyk • J. Kuś • J. Stęga
Produkcyjne i środowiskowe skutki różnych systemów gospodarowania

Pobierz
K. Matuszak
Zunifikowane wytyczne do technologii konserwacji maszyn rolniczych

Pobierz
O. Słobodzian-Ksenicz • T. Kuczyński • H. Houszka
Wpływ dodatków do ściółki słomiastej na zawartość makroelementów w oborniku indyczym przed i po składowaniu

Pobierz
P. Pasyniuk
Problemy mechanizacji uprawy i zbioru wierzby ktrzewiastej Salix Viminalis

Pobierz
P. Wanke
Analiza możliwości wdrażania nowych technologii do procesów produkcyjnych na terenach wiejskich

Pobierz
S. Winnicki • M. Nowacka • L. Nawrocki • R. Głowicka-Wołoszyn
Efekty ekonomiczno-produkcyjne w zmodernizowanej chlewni płytko ścielonej

Pobierz
W. Majtkowski
Problemy powstania rynku biomasy w Polsce

Pobierz
W. Romaniuk • M. Łukaszuk • T. Domasiewicz
Projektowanie, ocena iwybór rozwiązań obiektów inwentarskich

Pobierz
W. Romaniuk • M. Rynkiewicz
Wpływ stopnia rozdrobnienia komponentów pasz sypkich na wydajnośc tuczu trzody chlewnej

Pobierz
Z. Wójcicki
Rozwój rolnictwa zrównoważonego i precyzyjnego

Pobierz
J. Pawlak
Poszanowanie energii i środowiska w ronictwie i na obszarach wiejskich

Pobierz
2 (56)
A. Jucherski
Ocena jakości oczyszczania ścieków bytowych w quasi technicznej instalacji zagrodowej typu IBMER na terenach górzystych

Pobierz
A. Uličný • M. Koszel
Propozycja technologii zupełnego zbioru biomasy z zanieczyszczonej gleby i jej wykorzystanie na cele energetyczne

Pobierz
F. Gancarz
Analiza kosztów mechanizacji procesu żywienia w oborach wolnostanowiskowych o zróżnicowanej obsadzie krów

Pobierz
H. Karcz • J. Nunberg • K. Wierzbicki
Instalacja "KJN" do termicznej utylizacji odpadów i spalania biomasy

Pobierz
H. Żelazny
Zanieczyszczenie środowiska ciepłem traconym z samogrzewalnego budynku inwentarskiego po ociepleniu przegród

Pobierz
J. Knaga
Zależność efektywności energetycznej sprężarkowej pompy ciepła od czynników eksploatacyjnych

Pobierz
J. Kurek
Inwestycje w zakresie wyposażenia gospodarstw rolnych w środki techniczne

Pobierz
K. Klimont
Ocena przydatności wybranych gatunków roślin użytkowych do rekultywacji terenów zdewastowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną

Pobierz
K. Nęcka
Analiza szeregów czasowych obciążeń elektroenergetycznych na obszarach wiejskich

Pobierz
L. Grabowska • J. Kołodziej • H. Burczyk
Zastosowanie energetyczne konopi włóknistych

Pobierz
L. Woźniak • T. Cebulak
Dywersyfikacja działalności gospodarczej terenów wiejskich wyznacznikiem ich zrównoważonego ekorozwoju

Pobierz
M. Gedymin
Ogrzewanie hali udojowej ciepłem wydzielanym przez pompę próżniową dojarki

Pobierz
M. Majkowska
Spadki podciśnienia w długim przewodzie mlecznym aparatu udojowego obliczana na podstawie uproszczonego równania Bernoulliego

Pobierz
M. Trojanowska
Ocena stanu technicznego sieci elektroenergetycznej i jakości w zasilania w energię elektryczną małopolskiej wsi

Pobierz
M. Trojanowska • K. Nęcka
Wyznaczanie obciążeń szczytowych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych

Pobierz
R. Baum
Podejście systemowe w zarządzaniu jako instrument zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych

Pobierz
T. Szul
Potencjał produkcyjny biopaliw rzepakowych w województwie świętokrzyskim

Pobierz
T. Szul
Wybór koncepcji rozwoju energetycznego gminy w województwie małopolskim

Pobierz
Z. Wójcicki
Energia odnawialna, biopaliwa i ekologia

Pobierz
J. Pawlak
Sytuacja w rolnictwie i na rynkach maszyn rolniczych w świetle prac klubu bolońskiego

Pobierz
Z. Wójcicki
Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej przez pracę uprzedmiotowioną w rolnictwie

Pobierz
3 (57)
Z. Wójcicki
Wpływ wyposażenia technicznego na efekty działalności gospodarstwa rodzinnego

Pobierz
J. Sawa • S. Parafiniuk
Intensywność gospodarowania jako czynnik zrównoważenia procesów produkcji rolniczej

Pobierz
Z. Wójcicki
Badania postępu technologicznego w gospodarstwach rodzinnych

Pobierz
J. Pawlak
Rynek ciągników w wybranych krajach

Pobierz
M. Trojanowska • J. Małopolski
Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców wiejskich przy wykorzystaniu modeli Mamdaniego

Pobierz
M. Trojanowska
Analiza statystyczna ciągłości dostaw energii elektrycznej odbiorcom z terenów wiejskich woj. małopolskiego

Pobierz
M. Trojanowska • J. Małopolski
Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców wiejskich przy wykorzystaniu modeli Mamdaniego

Pobierz
P. Kostencki
Geometria zużycia lemieszy płużnych użytkowanych w glebach piaszczystych

Pobierz
A. Małkiewicz • S. Wieczorek • S. Stężała
Wpływ stopnia napełnienia i prędkości przesuwu cięgna na wydajność i energochłonność transportu pasz granulowanych przenośnikiem linowo-krążkowym

Pobierz
M. Kobierski • S. Wieczorek • S. Stężała
Pozyskiwanie białka paszowego w trakcie podczyszczania metodą koagulacyjną wysoko obciążonych ścieków technologicznych z drożdżowni

Pobierz
G. Fiedorowicz • G. Ważna-Zwierzyńska
Wpływ stanu technicznego urządzeń do pozyskiwania i schładzania oraz transportu mleka na jego jakość

Pobierz
G. Fiedorowicz • A. Muzalewski
Funkcjonalność obór a wydajność krów i jakość mleka

Pobierz
R. Szulc
Ocena i wybór najkorzystniejszych rozwiązań w celu minimalizacji nakładów technologiczno-technicznych pozyskiwania mleka

Pobierz
J. Pawlak
Wpływ wybranych czynników na koszty zagospodarowania odchodów zwierzęcych

Pobierz
K. Wiśniewski • G. Fiedorowicz
Energochłonność w technologiach usuwania i magazynowania nawozów naturalnych na przykładzie 10 obór wolnostanowiskowych ściółkowych.

Pobierz
S. Wieczorek
Badanie wpływu stężenia amoniaku na efektywność jego adsorpcji na złożu kory drzewnej

Pobierz
4 (58)
Z. Wójcicki
Metody oceny działalności gospodarstw rodzinnych

Pobierz
J. Pawlak
Nakłady i koszty energii w rolnictwie polskim

Pobierz
M. Stolarski • S. Szczukowski • J. Tworkowski
Charakterystyka wybranych biopaliw z biomasy stałej

Pobierz
Z. Kogut
Wpływ wybranych parametrów przekładni krzywkowej na jakość wysiewu nasion techniką redlicową

Pobierz
Z. Kogut • C. Pintara
Energochłonność procesu koszenia zielonek kosiarkami rotacyjnymi na przykładzie wybranych konstrukcji

Pobierz
E. Mulica • E. Hutnik
Możliwości modernizacji budynków inwentarskich w gospodarstwach małoobszarowych

Pobierz
W. Romaniuk • V. Chigarev
Ocena energochłonności i funkcjonalności obór wolnostanowiskowych na przykładzie wybranych obiektów

Pobierz
J. Szlachta • T. Podawca
Zmiana aktywności wody w mleku w zależności od liczby komórek somatycznych i ogólnej liczby drobnoustrojów

Pobierz
J. L. Jugowar • S. Winnicki • T. Łuczak • R. Głowicka-Wołoszyn
Analiza współzależności pomiędzy przewodnością elektryczną a liczbą komórek somatycznych w mleku

Pobierz
J. L. Jugowar • S. Winnicki • R. Głowicka-Wołoszyn
Rodzaj gumy strzykowej a liczba komórek somatycznych w mleku krów

Pobierz
H. Juszka • S. Lis • M. Tomasik • T. Guzik
Modelowanie fazy wstępnej doju maszynowego krów

Pobierz
H. Juszka • S. Lis • M. Tomasik • P. Jezierski
Modelowanie parametrów fazy właściwej doju maszynowego krów

Pobierz
H. Juszka • S. Lis • M. Tomasik • P. Jezierski
Modelowanie współzależności parametrów fazy końcowej doju maszynowego krów

Pobierz
J. Sobczak
Zmiany w produkcji jaj spożywczych w Polsce po przystąpieniu do UE

Pobierz
J. Sobczak
Budynki dla drobiu w świetle przewidzianych zmian technologii
i konstrukcji wyposażenia

Pobierz
G. Fiedorowicz
Wymagania dotyczące warunków środowiskowych w chowie koni

Pobierz
G. Fiedorowicz
Standardy w chowie koni w aspekcie ochrony środowiska

Pobierz
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER