02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Bazy danych
Rozpowszechniane filmy
Nowości wydawnicze
Oferta wydawnicza IBMER
Problemy inżynierii rolniczej
Instrukcja dla autorów
2009
2008
2007
2006
2005
Standardy dla gospodarst rolnych
 
 
 Zasoby informacyjne   Problemy inżynierii rolniczej 

 Problemy Inżynierii Rolniczej 2008
2008
Problemy Inżynierii Rolniczej

Nr

Okładka Streszczenie artykułu Pełna treść artykułu
1 (59)
Z. Wójcicki
Zadania dla nauki i techniki w zakresie pozyskiwania bezpiecznej żywności

Pobierz
J. Pawlak
Zrównoważony rozwój rolnictwa. Rola mechanizacji

Pobierz
S. Krasowicz
Relacje człowiek-środowisko przyrodnicze w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Pobierz
J. Barwicki
Wpływ zmian struktury rolnictwa UE na produkcję roślinną, zwierzęcą, rozwój upraw energetycznych oraz rynek ciągników rolniczych

Pobierz
W. Golka • S. Ptaszyński
Mechaniczne odchwaszczanie pól w rolnictwie ekologicznym

Pobierz
S. Jurczuk
Stan urządzeń technicznych i infrastruktury związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin w pilotowej zlewni Utraty

Pobierz
M. Kuboń
Koszty eksploatacji środków technicznych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej

Pobierz
A. Grzybek
Ziemia jako czynnik warunkujący produkcję biopaliw

Pobierz
D. Kwaśniewski
Efektywność ekonomiczna produkcji kukurydzy, rzepaku i wierzby energetycznej

Pobierz
J. Kuś • A. Faber • M. Stasiak • A. Kawalec
Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne na różnych glebach

Pobierz
S. Pruszyński • M. Mrówczyński • G. Pruszyński
Ochrona roślin w integrowanej technologii produkcji rolniczej

Pobierz
K. Klimont • Z. Bulińska-Radomska
Przydatność wybranych gatunków roślin do rekultywacji podłoża wapna poflotacyjnego w różnych warunkach agrotechnicznych

Pobierz
J. Rajewski • L. Zimny • P. Kuc
Wpływ różnych wariantów uprawy konserwującej na wartość technologiczną korzeni buraka cukrowego

Pobierz
A. Szafirowska • S. Kołosowski
Wykorzystanie allelopatycznych właściwości roślin w uprawie warzyw

Pobierz
K. Zielińska • K. Stecka • A. Suterska • A. Miecznikowski • R. Grzybowski
Ograniczenie strat skrobi i cukrów fermentujących w procesie kiszenia wilgotnego ziarna kukurydzy w rękawach foliowych

Pobierz
S. Pietrzak
Efektywność wykorzystania azotu i fosforu w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka oraz analiza możliwości jej maksymalizacji za pomocą modelu matematycznego

Pobierz
R. Szulc
Energetyczno-ekonomiczna analiza porównawcza systemów mycia instalacji udojowych

Pobierz
J. Karłowski • R. Myczko • T. Kołodziejczyk • T. Kuczyński
Współczynniki emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z obór z wentylacją mechaniczną

Pobierz
H. Żelazny
Strumień powietrza wentylacyjnego asymilującego wilgoć z basenów do przemysłowego chowu ryb w pomieszczeniach fermowych

Pobierz
H. Żelazny
Porównanie warunków wilgotnościowych w ogrzewanych tuczarniach między sezonami przejściowymi wiosennym i jesiennym

Pobierz
2 (60)
E. K. Chyłek
Współudział nauki w strategii lizbońskiej na rzecz wspólnej polityki rolnej i wzrostu gospodarczego

Pobierz
J. Kuś • K. Jończyk
Charakterystyka i rozmieszczenie gospodarstw ekologicznych w Polsce

Pobierz
R. Krawczyk • S. Kaczmarek • M. Mrówczyński
Rolnictwo zrównoważone - nowe technologie a problematyka zachwaszczenia

Pobierz
G. Żurek
Zasoby wodne Polski - obecne i przyszłe wyzwanie dla praktyki rolniczej

Pobierz
S. Stec • S. Zając
Stan infrastruktury obszarów wiejskich Podkarpacia w opini mieszkańców

Pobierz
A. Muzalewski
Ciągniki w gospodarstwach ekologicznych

Pobierz
J. Kamionka
Efektywność energetyczna pogłównego nawożenia zbóż

Pobierz
R. Wacławowicz
Zmiany w siedlisku glebowym wywołane następczym wpływem nawożenia organicznego i azotowego

Pobierz
R. Wacławowicz • E. Tendziagolska
Długotrwałe oddziaływanie nawożenia organicznego i azotowego na wskaźniki struktury roli

Pobierz
J. Igras • T. Jadczyszyn
Zawartość azotanów i fosforanów w płytkich wodach gruntowych w Polsce

Pobierz
Z. Zbytek • W. Talarczyk
Badania funkcjonalne, jakości pracy i energetyczne pielnika szczotkowego

Pobierz
A. M. Marciniak
Ocena poziomu oświetlenia naturalnego w oborach wolnostanowiskowych

Pobierz
H. Żelazny
Warunki oświetlenia a bezpieczeństwo pracy w eksperymentalnym bezokiennym budynku inwentarskim

Pobierz
J. L. Jugowar • S. Winnicki • M. Dolska • M. Doga
Porównanie dwóch poziomów intensywności użytkowania mlecznych krów

Pobierz
J. Barwicki
Tendencje rozwoju nowych konstrukcji wozów paszowych mieszających i ich wykorzystanie do upowszechniania rolnictwa zrównoważonego

Pobierz
J. Ostrowski
Kategoryzacja przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych

Pobierz
J. Ostrowski • A. Gutkowska
Model diagnostyczny typowania gruntów przydatnych do uprawy roślin energetycznych

Pobierz
W. Majtkowski • G. Majtkowska
Produktywność wieloletnich plantacji energetycznych w Polsce

Pobierz
A. Ludwicka
Rozwój produkcji biopaliw w Unii Europejskiej

Pobierz
K. Krejs-Tomczyk
System pozyskiwania energii cieplnej z sond geotermalnych

Pobierz
M. Hryniewicz
Ocena efektywności ekonomicznej produkcji bioetanolu z ziaren zbóż jako komponentu do benzyn według technologii firmy Lurgi

Pobierz
3 (61)
A. Kornacki • M. Wesołowska-Janczarek
O weryfikowaniu poprawności matematycznych procesów w oparciu o dane empiryczne

Pobierz
J. Kuś • K. Jończyk
Charakterystyka i rozmieszczenie gospodarstw ekologicznych w Polsce

Pobierz
J. Pawlak
Ilościowe i jakościowe zmiany w stanie parku ciągnikowego

Pobierz
A. Muzalewski
Opłacalność użytkowania maszyn nabytych z dotacją

Pobierz
J. Kowalczuk • R. Podgajny
Ekonomiczna ocena produkcji jabłek w wybranym gospodarstwie sadowniczym

Pobierz
Z. Owsiak
Uwarunkowania logistyki produkcji maszyn do uprawy gleby

Pobierz
J. Babik • J. Dudek
Konstrukcja nowego chwastownika do integrowanych i ekologicznych upraw warzyw

Pobierz
A. Łozicki • A. Lisowski • K. Kostyra • J. Chlebowski
Ocena wartości pokarmowej i jakości kiszonki z kukurydzy sporządzanej w formie mikrosilosów

Pobierz
A. Małkiewicz • S. Stężała
Wpływ rodzaju i wilgotności paszy na energochłonność pracy przenośnika linowo-krążkowego

Pobierz
G. Fiedorowicz • F. Gancarz
Standardowa chlewnia na 39 DJP w cyklu zamkniętym dla gospodarstw rodzinnych wg projektu IBMER

Pobierz
M. Trojanowska
Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i inwentarskich

Pobierz
J. Sobczak
Badania i ocena efektywności ekonomicznej produkcji jaj spożywczych w zalecanych systemach chowu kur

Pobierz
W. Romaniuk • A. Karbowy
Uwarunkowania rozwoju biogazowi rolniczych

Pobierz
A. Eymontt
Wykorzystanie odpadowej masy organicznej w gospodarstwach ekologicznych

Pobierz
T. Szulc
Ocena efektywności ekonomicznej wykorzystania pomp ciepła do pokrycia potrzeb cieplnych obiektów w średniej wielkości oczyszczalni ścieków

Pobierz
J. Sobczak
Próba wykorzystania pomiotu drobiowego jako wypełniacza do zapraw cementowych

Pobierz
S. Stężała • W. Ambroziak • J. Wojdak • A. Małkiewicz
Techniczno-ekonomiczna ocena efektywności obsługi konserwacyjnej maszyn rolniczych

Pobierz
4 (62)
A. Kornacki • M. Wesołowska-Janczarek
O weryfikowaniu poprawności matematycznych procesów w oparciu o dane empiryczne

Pobierz
Cz. Waszkiewicz 
Rynek ciągników i przyczep rolniczych w Polsce w latach 2001-2007

Pobierz
J. Pawlak
Zmiany masy środków mechanizacji użytkowanych w rolnictwie polskim

Pobierz
M. Trojanowska • J. Małopolski
Wykorzystanie liniowych modeli rozmytych do prognozowania dobo-wego zapotrzebowania odbiorców wiejskich na energię elektryczną

Pobierz
M. Trojanowska • K. Nęcka
Wyznaczanie spadków napięć w wiejskich sieciach niskiego napięcia

Pobierz
Z. Błaszkiewicz
Badania odkształceń dynamicznych rolniczych opon napędowych na glebie lekkiej

Pobierz
K. Dąbrowska-Zielińska • A. Ciołkosz • M. Budzyńska • W. Kowalik
Monitorowanie wzrostu i plonowania zbóż metodami teledetekcji

Pobierz
J. Sawa
Zbilansowanie odnawialności substancji organicznej w zmecha-nizowanych procesach produkcji rolniczej

Pobierz
J. Barwicki • W. Romaniuk
Teoretyczne aspekty przebiegu procesu transportu materiałów rolniczych za pomocą przenośników śrubowych

Pobierz
A. Kraszkiewicz
Analiza gęstości wybranych sortymentów surowca drzewnego robinii akacjowej

Pobierz
A. Lisowski • M. Dąbrowska • A. Strużyk • J. Klonowski • S. Podlaski
Ocena rozkładu długości cząstek roślin energetycznych rozdrob-nionych w rozdrabniaczu bijakowym

Pobierz
J. Pawlak
Technologia produkcji zwierzęcej a środowisko naturalne

Pobierz
W. Romaniuk • A. Karbowy
Kształtowanie warunków środowiskowych w nowoczesnych obiektach inwentarskich

Pobierz
H. Juszka • M. Tomasik • B. Bochnia
Modelowanie mikroprocesorowego sterowania temperaturą i wilgotnością w oborze

Pobierz
G. Fiedorowicz • B. Łochowski
Mikroklimat pomieszczeń w oborach wolnostanowiskowych w okresie letnim

Pobierz
G. Fiedorowicz • B. Łochowski
Mikroklimat stajni w okresie zimowym

Pobierz
H. Juszka • M. Tomasik • P. Skalny
Systemy komunikacji w sterowaniu parametrami aparatu udojowego

Pobierz
A. Fabirkiewicz • W. Kossowski • A. Wyszyński
Czynniki decydujące o możliwościach towarowej produkcji mleka w polskich gospodarstwach rolniczych

Pobierz
A. M. Marciniak
Ocena energochłonności chowu bydła mlecznego w oborach wolnostanowiskowych z uwzględnieniem poziomu mechanizacji

Pobierz
W. Romaniuk • A. Karbowy • M. Łukaszuk
Wymagania formalno-prawne projektowania i budowy biogazowni rolniczych

Pobierz
W. Golimowski • A. Nowak
Badania lepkości kinematycznej biopaliw pochodzenia zwierzęcego

Pobierz
S. Stężała • A. Koniuszy • P. Sędłak • A. Dzienis • K. Kuzio
Próba wstępnej oceny modyfikowanego polipropylenu w aspekcie zastosowania w panewkach łożysk ślizgowych maszyn rolniczych

Pobierz
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER