02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
Bazy danych
Rozpowszechniane filmy
Nowości wydawnicze
Oferta wydawnicza IBMER
Problemy inżynierii rolniczej
Instrukcja dla autorów
2009
2008
2007
2006
2005
Standardy dla gospodarst rolnych
 
 
 Zasoby informacyjne   Problemy inżynierii rolniczej 

 Problemy Inżynierii Rolniczej
INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
 1. W czasopiśmie Problemy Inżynierii Rolniczej mogą być publikowane oryginalne prace naukowe, przyczyniające się do wzrostu wiedzy naukowej z dziedziny techniki (inżynierii) rolniczej, a więc:

  • eksperymentalne prace badawcze, w których wnioski wynikają z przeprowadzonych doświadczeń,
  • teoretyczne prace badawcze, w których wnioski wynikają logicznie z prezentowanej teorii oraz są potwierdzone przez doświadczenia empiryczne,
  • prace przeglądowe, o ile wnioski są wartościowymi uogólnieniami przeprowadzonej dyskusji.

 2. Mogą być również publikowane artykuły o charakterze kroniki, dyskusji oraz recenzje publikacji o treści dotyczącej techniki rolniczej.

 3. Liczba stron maszynopisu A4, zawierających po 30 wierszy na stronie, wraz z tabelami i rysunkami nie może przekraczać 7 stron. Artykuł należy przesłać w dwóch egzemplarzach w formie wydruku + wersja elektroniczna.

 4. Więcej niż 7 stron mogą zawierać artykuły przeglądowe, przedstawiające np. stan pewnych dziedzin wiedzy, poświęcone omówieniu określonych osiągnięć, także o charakterze biograficznym, zamawiane lub uzgodnione z Redakcją przed ich napisaniem.

 5. Artykuły skierowane do Redakcji są poddawane recenzji.

 6. Autorzy nie otrzymują honorarium.

 7. Artykuł powinien zawierać imiona i nazwiska Autorów, nazwy instytucji, w których Autorzy pracują (w przypadku Ośrodków Akademickich należy podać dodatkowo nazwę Katedry lub Instytutu), streszczenie, które powinno zawierać cel i zakres pracy oraz najistotniejsze wnioski (min. 4 wiersze, maks. 10 wierszy), słowa kluczowe pisane małymi literami w liczbie pojedynczej (min. 3 - maks. 6 słów), wstęp wraz z celem i metodyką pracy, omówienie wyników badań, wnioski (podsumowanie), bibliografię (literaturę cytowaną). Na końcu tekstu należy umieścić: adresy Autorów do korespondencji (imię, nazwisko, adres, tel./fax, e-mail) oraz wskazanie w przypadku pracy zbiorowej autora do korespondencji.

 8. Styl wydruku - format A4 (pionowy), margines 2,5 cm z każdej strony, czcionka Times New Roman (TNR) 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5, tekst wyjustowany. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów - czcionka TNR 12 pkt. pogrubiona.

 9. Tabele i rysunki należy umieścić w tekście artykułu możliwie najbliżej miejsca, gdzie jest o nich wzmianka. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B5 (12,5 x 18,5 cm). Opisy tabel - czcionka TNR 12 pkt. nad tabelą, tekst w tabeli 10 pkt., pojedynczy odstęp. Pod tabelą lub rysunkiem należy podać informacje identyfikujące dokument, z którego zaczerpnięto dane, a w przypadku tabeli zawierającej wyniki badań autora pracy - sformułowanie: obliczenia własne autora .

 10. Opisy osi wykresów i tekstu należy wykonać czcionką TNR 10 pkt. Podpisy oraz numery rysunków czcionką TNR 12 pkt. należy umieścić pod rysunkiem, a nie na rysunku.

 11. Formuły matematyczne należy zapisywać czytelnie, zwracając uwagę na czytelność symboli oraz na umieszczenie ich we właściwych miejscach i poziomach. Numery wzorów podawać w nawiasach w pobliżu prawego marginesu tekstu. Wszystkie zmienne zapisywać pismem pochylonym, liczby i cyfry - pismem prostym.

  Przykład: N 21 , R 2 , y = f(x),
  Jednostki i pisownia - obowiązuje międzynarodowy układ SI, np. t•ha -1 , a nie [t/ha].

 12. Bibliografia powinna zawierać wyłącznie publikacje, na które Autor (Autorzy) powołują się w tekście. Pozycje bibliografii należy umieścić w porządku alfabetycznym wg nazwisk autorów. Prace jednego autora należy umieszczać w porządku chronologicznym, oznaczając publikowane w tym samym roku dodatkowo symbolami a, b, c itp. po roku ich publikacji. Powołując się w tekście na pozycję bibliograficzną należy w nawiasie kwadratowym podać nazwisko autora lub w przypadku więcej niż 1 autora, pierwszego z autorów dodając "i in." oraz rok wydania tej publikacji, np.[Surynt 1974a]; [Nowak i in. 1963]. Powołując się jednocześnie na kilka pozycji, należy je oddzielać średnikiem, np. [Kowalski 1987; Michałek i in. 1994]. Inny sposób powoływania - "Według Kowalskiego i in. [1995].

 13. Cytowania dokumentów elektronicznych, podobnie jak cytowanie dokumentów drukowanych, powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w: "Instrukcja dotycząca publikacji w Inżynierii Rolniczej" [Kraków 2007].
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER