02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 tel. 0-22 542 11 00, fax 0-22 542 11 50   ibmer@ibmer.waw.pl
            
Standardy dla gospodarstw rolnych
Poradniki
Kontakty
Archiwum
 
 
 Zasoby informacyjne   Standardy dla gospodarstw rolnych 

Standardy dla gospodarstw rolnych

MINISTERSTWO
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
INSTYTUT BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI
I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA

DUŃSKIE SŁUŻBY DORADZTWA ROLNICZEGO
 
Projekt Phare PL/IB/2001/AG/03
Program PL 01.04.03
Podstawowymi uwarunkowaniami zapewniającymi dostosowanie jakości i ilości produkcji zwierzęcej w Polsce są elementy standardów technologicznych obowiązujące w UE. W wyniku dwuletniego przygotowania z dniem 1 lipca 2002 r. rozpoczął działanie projekt "Standardy dla gospodarstw rolnych" w ramach Umowy Bliźniaczej PL/IB/2001/AG/03.
Wykonawcami projektu ze strony Danii jest Duńskie Centrum Doradztwa Rolniczego (DAAC) i ze strony Polski Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytutowi Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w ramach niniejszej umowy powierzono rolę współwykonawcy projektu jednolitego zestawu standardów dla gospodarstw rolnych. Standardy te są opracowane do stosowania dla rolników specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, doradcom, projektantom i pracownikom administracji różnych szczebli oraz przeszkolonym ekspertom. Głównym celem projektu jest rozwijanie polskiego systemu instytucjonalnego (np. doradców rolniczych, projektantów oraz administracji), aby mógł on wspomagać rolników we wznoszeniu nowych inwentarskich budynków, które spełniają wymogi Unii Europejskiej. Opracowane standardy w ramach projektu zapewnią następujące korzyści:
 • pozwolą na trafny wybór parametrów dla rozwiązań technologicznych dla budynków gospodarstw rolnych, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony zwierząt i dyrektywami UE
 • ułatwią nadzór nad wdrażaniem odpowiednich rozwiązań dla budynków gospodarstw rolnych, dostosowanych do wymogów UE
 • wspomogą decyzje dotyczące przyjęcia działań inwestycyjnych podejmowanych przez rolników specjalizujących się w chowie zwierząt zgodnie ze standardami UE
 • umożliwią racjonalny wybór chowu proekologicznego i przyjaznego dla środowiska naturalnego, zależnego od warunków płynących z ograniczeń finansowych i środowiskowych danego gospodarstwa czy regionu
 • stworzą materiał szkoleniowy pomocny w rozpowszechnianiu rozwoju rolnictwa i promocji nowych technologii
W celu uzyskania obiektywnych rezultatów projekt został podzielony na dziewięć części składowych zwanych komponentami.
Komponent 1 składa się z zadań dotyczących identyfikacji podstaw standardów technologicznych dla gospodarstw rolnych np.: wymogów UE, polskich uwarunkowań i ustawodawstwa.
Identyfikacja podstaw formalnych i prawnych dotyczy pięciu gatunków zwierząt, magazynów pasz i nawozów naturalnych. Identyfikacja wymogów dotyczy również rozwiązań budynków, instalacji i projektowania.
Publikacja końcowa dotycząca komponentu 1 w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych ukaże się w pierwszym półroczu 2003.
Komponenty z nr 2 do 6 dotyczą kolejno bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec i koni będą uwzględniać następujące główne działania:
 • zdrowie i zachowanie się zwierząt
 • wymogi dotyczące projektowania elementów technologii i budynków
 • projektowanie budynków, w tym technologii, konstrukcji oraz instalacji
 • opracowanie poradnika przykładowych rozwiązań
Komponent 7 dotyczący magazynowania pasz składa się z działań:
 • wymagania magazynowania pasz objętościowych i pasz treściwych
 • opracowanie wytycznych (w formie poradnika) w zakresie projektowania silosów łącznie z technicznym wyposażeniem oraz przykładowymi rozwiązaniami
Komponent 8 dotyczący gnojowni, zbiorników na gnojowicę i gnojówkę składa się z następujących działań:
 • opracowanie wymagań w zakresie magazynowania nawozów naturalnych
 • opracowanie wytycznych w zakresie projektowania gnojowni i zbiorników na gnojówkę i gnojowicę
 • opracowanie przykładowych rozwiązań zawierających standardowe projekty i zalecenia lokalizacji gnojowni i zbiorników na nawozy naturalne
Komponenty 2-8 zrealizowano do końca 2003 roku.
Komponent 9 dotyczący upowszechniania standardów dla gospodarstw rolnych składa się z następujących działań:
 • opracowanie materiałów do prezentacji i szkoleń polskich specjalistów
 • upowszechnianie materiałów opracowanych standardów technologicznych
 • szkolenia polskich ekspertów w zakresie komponentów 2-8, opisanych powyżej
Poniżej przedstawiono streszczenia materiałów roboczych (ekspertyz) dotychczas wykonanych przez polskich specjalistów na potrzeby projektu. Materiały te stanowią dane wyjściowe do wspólnego opracowania z ekspertami duńskimi publikacji wdrożeniowej.
Streszczenia ekspertyz będą sukcesywnie uzupełniane zgodnie z ich planem realizacji.

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Lider Projektu ze strony polskiej
mgr inż. Tormod Overby
Lider Projektu ze strony duńskiej
  do góry strony 
Copyright (C) , IBMER